Forum ISJ Arad
http://www.isjarad.ro/forum/

Anunt concurs 2 posturi - ingrijitor curatenie - Lic Teor. A.M. GUTTENBRUNN Arad
http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=183&t=29286
Pagina 1 din 1

Autor:  LiceulgermanArad [ Joi Oct 01, 2015 10:48 pm ]
Subiectul mesajului:  Anunt concurs 2 posturi - ingrijitor curatenie - Lic Teor. A.M. GUTTENBRUNN Arad

A N U N Ţ
În temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit dinfonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilorH.G.nr.286/2011(actualizat cu H.G. nr.1027/11.11.2014) –Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,
Liceul Teoretic ,,Adam Muller Guttenbrunn,, Arad
anunţă scoaterea la CONCURS a postului contractual vacant de
ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE 2 posturi
(normă întreagă, perioadă nedeterminată)

I. Condiţii de participare :
Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
Absolvent a mimin 8 clase

Domenii de competenţă :
Dezinfectarea cu pastile de cloramină
Răspunde în faţa conducerii şcolii, a administratorului şi a personalului de control al Poliţiei
sanitare de modul în care a efectuat curăţenia în sectorul repartizat de conducerea şcolii.
Efectuează necesar de materiale de curăţenie pe care îl transmite dministratorului.
Fişa postului care cuprinde atribuţiile complete poate fi consultată la sediul Liceul Teoretic ,,Adam Muller Guttenbrunn,, Arad în perioada de înscriere;

II. Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs :
a) cerere de înscriere
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la secretariatul liceului în perioada
19-24 octombrie 2015 , la secretarul comisiei de concurs, între orele 13,00 – 15,00 .
Concursul va avea loc în data de_30.10.2015, începând cu ora 9,00 la sediul școlii.
Informaţii suplimentare la secretariatul liceului din str. Posada, nr 19,– telefon:0257-286402


Bibliografie :
 Îndreptarul Tehnic privind mijloacele şi metodele de întreţinerea curăţeniei, de spălare şi dezinfecţie, utilizate în acţiunea de gospodărire a unităţilor de învăţământ şi educaţie nr 28238/29.05.1980, elaborat de Ministerul sănătăţii, Direcţia asistenţei medicale.
 Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual ;
 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

Fişiere ataşate:
anunt si tematica post ingrijitor_10.2015.doc [32.5 KiB]
Descărcat de 568 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC+02:00 Europe/Bucharest
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/