Forum ISJ Arad
http://www.isjarad.ro/forum/

Depunere dosare pretransfer în unități
http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=266&t=28259
Pagina 1 din 1

Autor:  POPESCU ADRIANA [ Lun Mar 30, 2015 5:23 pm ]
Subiectul mesajului:  Depunere dosare pretransfer în unități

În perioada 01-07 aprilie 2015 are loc înregistrarea dosarelor de pretransfer la nivelul unităţilor de învăţământ care au publicat posturi vacante precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer în altă unitate în acestă etapă. Cadrele didactice care solicită acordul/acordul de principiu pentru pretransfer consimţit depun dosarele (întocmite pe baza cererii tip - Anexa 14, pag. 83 din Metodologie), pentru obţinerea acordului de principiu.
În dosar se depun în ordine următoarele documente:
1. Cerere
2. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
3. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care să rezulte domiciliul.
4. Adeverinţa eliberată de unitatea la care sunt titular din care să rezulte situaţia postului didactic/catedrei de la care mă transfer/pretransfer (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ, regimul de mediu).
5. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă) autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
6. Copii, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
7. Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte calificativul acordat de consiliul de administraţie pentru anul şcolar 2012/2013 şi 2013/2014 (conform fişei de evaluare) şi calificativul parţial pentru anul şcolar 2014-2015 (dacă este cazul).
8. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţite de documentele justificative.
9. Copie de pe programele şcolare elaborate şi aprobate, coperţile manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, studii şi articole publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverinţelor/certificatelor/diplomelor obţinute, ca urmare a participării în cadrul programelor de reformă şi/sau de formare, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
10. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul propriu general de evidenţă a salariaţilor, autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
11. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră.
12. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular/ă).
13. Documente justificative privind îndeplinirea criteriilor specifice, dacă este cazul.
14. Documente în vederea aplicării criteriilor social-umanitare.
15. Pentru cadrele didactice titulare din alte judeţe, adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă.

Comisia județeană de mobilitate

Fişiere ataşate:
CERERE_PRE_DIR_2015.doc [382 KiB]
Descărcat de 483 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC+02:00 Europe/Bucharest
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/