Forum ISJ Arad

Comunicarea cu institutiile de invatamant din judetul Arad
Acum este Sâm Oct 24, 2020 9:33 pm

Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest


ActivNET - Service IT ~ Realizare si Gazduire Pagini Web ~ Instalare/Configurare Servere ~ Publicitate Online ~ Achizitie Domenii Web


Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: DETAȘARE LA CERERE
MesajScris: Mie Mai 04, 2016 12:44 pm 
Neconectat

Membru din: Mie Apr 20, 2005 12:55 pm
Mesaje: 1459
Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după soluţionarea continuităţilor pentru detaşare la cerere se ocupă de cadrele didactice titulare participante la concursul din 2016 care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00 (cinci), conform art. 61 alin. (9) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017 aprobată prin OMECŞ 5559/2015, care solicită detaşare la cerere, precum şi prin concurs specific.
Detaşarea la cerere a personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat la inspectoratul şcolar, însoţită de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevăzute în cerere, conform anexei nr. 14 din Metodologia-cadru.
Concursul specific constă în evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrului didactic, în baza documentelor justificative anexate la cererea de înscriere, de către comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2 din Metodologia-cadru.
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detaşare la cerere, se realizează în şedinţa publică, organizată la nivel judeţean, în perioada prevăzută în Calendar, în ordine, de către:
a) cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2016, care au participat la acest concurs şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), rămase nerepartizate şi care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concurs;
b) cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior concursului naţional de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2016, inclusiv cele transferate în baza acestui concurs, care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2.
În cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine:
a) persoana care are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
b) persoana care are solicită postul didactic/catedra în apropierea localităţii de domiciliu;
c) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detaşarea;
d) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic;
e) persoana al cărei soţ/soţie este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau îndeplineşte funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al Guvernului ori în Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cea aleasă de Parlament în organismele centrale ale statului, precum şi persoana al cărei soţ/soţie îndeplineşte funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean sau o funcţie de îndrumare şi control în sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi sport. De asemenea, au prioritate soţul/soţia persoanei care îndeplineşte funcţii de conducere şi de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum şi soţul/soţia cadrelor didactice numite în funcţii de conducere sau de specialitate la comisiile si agenţiile din subordinea Preşedinţiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din învăţământ, care au drept de rezervare de catedră, şi ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apărării, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, ale Serviciului Român de Informaţii şi alte servicii speciale la nivel naţional, mutate, la ordin, în altă localitate.
Dacă, după aplicarea criteriilor prevăzute la aliniatul anterior se menţine egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
c) dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani;
d) media de departajare, calculată cu patru zecimale;
e) cuprindereaîn cadrul unuiprogram de conversie organizat de instituții autorizate/acreditate, conform legii;
f) media obţinută la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat);
g) vechimea în învăţământ.
Cadrul didactic, care nu poate participa la şedinţa publică de repartizare prin detaşare la cerere, are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să-i reprezinte interesele. în cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, cererea acestuia nu se soluţionează.
O persoană poate beneficia de detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre pe o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi.
Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a
posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2016, precum şi cadrele didactice repartizate pe perioadă nedeterminată în baza prevederilor art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate şi pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, pot beneficia de detaşare la cerere, în baza punctajelor obţinute conform anexei nr. 2, în primul an după repartizare, respectiv concurs, conform Calendarului. Acestea pot beneficia şi de detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, în primul an după repartizare, respectiv concurs şi pe parcursul anului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
În etapele de detaşare în interesul învăţământului sau la cerere nu se ocupă posturile didactice/catedrele propuse pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2016-2017, pentru candidaţii care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ.
Detaşarea cadrelor didactice titulare poate fi soluţionată pe catedre în componenţa cărora intră şi ore din propria normă.
Un cadru didactic titular poate beneficia de detaşare în interesul învăţământului şi la cerere pe posturi didactice/catedre cel mult 10 (zece) ani şcolari consecutivi, cu respectarea prevederilor alin. (12) şi art. 82 alin. (4) din Metodologia cadru.
Detaşarea personalului didactic titular se realizează cu avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular, ţinând seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 şi art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, de condiţiile prevăzute în prezenta Metodologie şi de principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Detaşarea personalului didactic titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în unităţi de învăţământ, în aceeaşi funcţie didactică sau într-o altă funcţie didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanţă cu Centralizatorul şi prevederile art. 15 alin. (2) şi art. 31 alin. (9). Cadrul didactic titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, prin detaşare, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, îri concordanţă cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ.
În baza deciziei de repartizare prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular dispune suspendarea contractului individual de muncă.
potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectând, în acelaşi timp prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotărârea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare, iar unitatea de învăţământ primitoare emite decizie de încadrare prin detaşare la cerere, fără a se încheia un alt contract individual de muncă pentru cadrul didactic detaşat.
În situaţii temeinic justificate, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în care un cadru didactic este detaşat, conducerea respectivei unităţi de învăţământ poate solicita inspectoratului şcolar încetarea detaşării şi revenireas cadrului didactic pe postul/catedra de la unitatea de învătământ la care este titular.

Calendar:
• 25-27 aprilie 2016
depunerea și înregistrarea cererilor, la secretariatele unităților de învățământ, de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere în anul școlar 2016-2017;
• 5 mai 2016
comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaşare la cerere în anul școlar 2016-2017;
• 13-20 mai 2016
înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru continuitate la detașarea la cerere, respectiv detașare la cerere prin concurs sau concurs specific;
Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 13-20 mai 2016, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în perioada 16-17 august 2016.
• 23-24 mai 2016
verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;
• 30 mai 2016
afișarea punctajelor la inspectoratele școlare;
• 30-31 mai 2016
depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;
• 1 iunie 2016
soluționarea contestațiilor
• 30 mai - 1 iulie 2016
organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;
• 19 august 2016
repartizarea, în ședință publică, a cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere prin continuitate și detașarea la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor;
• 23 august 2016
reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării detașărilor la cerere;
• 24 august 2016
repartizarea, în ședință publică, a cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor.
• 25 august 2016
reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării detașărilor la cerere;

Dosarele pentru detașare la cerere se depun în perioada 13-20 mai 2016 la Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări ”Caius Iacob” Arad, între orele 8.00-16,00 după următorul program:
- 13 mai Educatoare
- 16 mai Învăţătoare
- 17 mai Limba română, limbi materne, limbi modene, Învățământ special: psihologie, psihopedagogie specială
- 18 mai Matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, religie
- 19 mai Învățământ vocațional: artă, sport, patate și cluburi, Educaţie muzicală/plastică, Educatie fizică şi sport
- 20 mai Istorie, geografie, filosofie, cultură civică, logică, Învățământ Tehnic: economişti, ingineri, educaţie tehnologică, maiştrii instructori


Ordinea documentelor în dosarul de înscriere (DOSAR DE PLASTIC CU COPERTĂ TRANSPARENTĂ):
1. Copertă (model atașat)
2. Cerere (model atașat)
3. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de învățământ la care funcționez ca titular(ă), autentificată de conducerea unității de învățământ.
4. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care să rezulte domiciliul.
5. Copii legalizate de pe actele de studii, modul DPPD (inclusiv foaia matricolă).
6. Copii autentificate de conducerea unității de învățământ la care funcționez ca titular(ă)/detașat(ă), de pe certificatele de grade didactice și de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
7. Aprecierea conducerii unității de învățământ la care funcționez ca titular(ă)/detașat(ă) din care să rezulte calificativele acordate de Consiliul de Administrație pentru anii școlari 2013/2014 și 2014/2015 (conform fișei de evaluare) și calificativul parțial pentru anul școlar 2015-2016 (dacă este cazul).
8. Fișa/fișele de evaluare a activității metodice și științifice la nivel de școală, județ, național, însoțită de documentele justificative.http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=176&t=29932
9. Copii ale programelor școlare elaborate și aprobate, ale coperților manualelor școlare, ghidurilor și cărților, ale studiilor și articolelor publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unității de învățământ la care funcționez ca titular(ă).
10. Copii ale adeverințelor/diplomelor din care reiese participarea la activități desfășurate în cadrul programelor de reformă coordonate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și/sau participarea la activități desfășurate în cadrul programelor de formare continuă, autentificate de conducerea unității de învățământ la care funcționez ca titular(ă)/detașat(ă).
11. Copie de pe carnetul de muncă și/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților, autentificată de conducerea unității de învățământ la care funcționez ca titular(ă)/detașat(ă).
12. Copii ale deciziilor de detașare din perioada 01.09.2006 – 31.08.2016 (dacă este cazul).
13. Adeverința, eliberată de unitatea de învățământ la care funcționez ca titular(ă)/detașat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră.
14. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ unde sunt titular(a) din care să rezulte situația postului (structura pe ore și discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învățământ și regimul de mediu pentru anul școlar 2016-2017).
15. Documentele care să ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
16. Avizul pentru detașare de la unitatea/unitățile de învățământ la care funcționez ca titular.
17. Avizele și atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul.
18. Candidații din alte județe vor anexa, în mod obligatoriu, adeverință eliberată de inspectoratul școlar al județului respectiv din care să rezulte că cererea de detașare la cerere a solicitantului în alt județ a fost luată în evidență.


Fişiere ataşate:
Cerere-de-detasare-la-cerere-prin-concurs-specific.pdf [71.21 KiB]
Descărcat de 1003 ori
COPERTA DOSAR detasare la cerere.doc [28 KiB]
Descărcat de 876 ori
Acord de principiu continuitate detasare la cerere.doc [30 KiB]
Descărcat de 858 ori
Adeverinta structura post.doc [42 KiB]
Descărcat de 898 ori
Aviz detasare la cerere.doc [36.5 KiB]
Descărcat de 1232 ori
Sus
   
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 

Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest


Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 2 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  

cron
Furnizat de phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Translation/Traducere: phpBB România