Forum ISJ Arad

Comunicarea cu institutiile de invatamant din judetul Arad
Acum este Dum Ian 24, 2021 2:25 am

Ora este UTC+02:00 Europe/Bucharest


ActivNET - Service IT ~ Realizare si Gazduire Pagini Web ~ Instalare/Configurare Servere ~ Publicitate Online ~ Achizitie Domenii Web


Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: RESTRANGERE DE ACTIVITATE
MesajScris: Mie Mar 01, 2017 1:18 pm 
Neconectat

Membru din: Mie Apr 20, 2005 12:55 pm
Mesaje: 1459
Restrângerile de activitate se soluţionează având în vedere prevederile art. 4, lit. i), art. 17, alin. 8, art. 19, alin. (1-3), art. 22, alin. (1-3), art. 25, alin. (2-4), art. 26, art. 27, art. 29, alin. (2), art. 30, alin. (4, 7), art. 31, alin. (5-12), art. 32, art. 34-50, art. 51, alin. (4), art. 53, alin. (2), lit. b), art. 104, alin. (1-2) şi art. 105, alin. (3) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul 2016-2017, aprobată prin OMECS nr. 5739/14.11.2016, numită în continuare Metodologie.

În conformitate cu prevederile Pct. I, alin. 6 din Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, Anexa nr.19 la Metodologie, în perioada 2– 24 martie 2017, se desfăşoară etapa de transferare a personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ.

Soluţionarea restrângerilor de activitate se face în şedinţă publică la nivelul inspectoratului şcolar prin transfer consimţit între unităţile de învăţământ sau transfer al personalului didactic titular, desemnat de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ în restrângere de activitate în anul şcolar 2017-2018.

Situaţia de restrângere de activitate este definită în art. 25(2) din Metodologie:
„Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui cel puţin jumătate de normă didactică de predare-învăţare-evaluare în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care postul/norma didactică nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preşcolari şi elevi prevăzute de lege, luând în considerare şi faptul că personalul didactic cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul didactic I poate beneficia, la cerere, de reducerea normei didactice de predare-învăţare-evaluare cu 2 ore săptămânal, se află în situaţia de restrângere de activitate.”

Prevederile art. 25(3) din Metodologie conţin criteriile şi ordinea de prioritate pentru stabilirea în mod direct a persoanei care intră în restrângere de activitate sau soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul unităţii prin renunţarea la anumite categorii de personal didactic de predare, conform lit. a)-n).

După aplicarea prevederilor art. 25(3), stabilirea titularului care intră în restrângere de activitate se face în conformitate cu prevederile art. 26(1), prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectivă conform criteriilor prevăzute în fişa de evaluare aprobată de ISJ Arad, în funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

Desemnarea prin concurs a cadrului didactic aflat în restrângere de activitate se face de o comisie de evaluare, stabilită conform prevederilor art. 26 alin. (2, 4). Directorul, în calitate de preşedinte al comisiei, solicită inspectoratului şcolar nominalizarea unui reprezentant al acestei instituţii, ca membru evaluator al comisiei. Concursul constă într-o inspecţie specială la clasă şi lucrare scrisă din programa de concurs specifică disciplinei.

Desemnarea prin evaluare obiectivă a cadrului didactic aflat în restrângere de activitate, conform fişei de evaluare aprobată de ISJ Arad pe baza criteriilor stabilite în Anexa nr. 2 la Metodologie, se face de către o comisie stabilită în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3).

Cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer în anii precedenţi, nu fac obiectul restrângerii de activitate la nivelul unităţii de învăţământ la care sunt titulare şi li se comunică necesitatea participării la etapa judeţeană de transfer pentru restrângere de activitate, conform prevederilor art. 48 alin. (4).

Nu sunt afectate de restrângere de activitate, în situaţia în care la aceeaşi catedră sunt mai mulţi titulari, decât cu acordul sau la cererea lor, cadrele didactice prevăzute la art. 27 alin. (1), exceptând situaţia prevăzută la art. 19 alin. (2) lit. d).

Dispoziţiile generale şi condiţiile specifice privind organizarea şi desfăşurarea etapei de transfer pentru personalul didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau restructurarea reţelei şcolare sunt prevăzute în art. 34-50 din Metodologie.

Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun dosarele conform Calendarului şi prevederilor art. 42-45 din Metodologie, mai întâi la inspectoratul şcolar, apoi la unităţile de învăţământ la care sunt publicate posturi/catedre vacante, în vederea obţinerea acordului pentru transferul consimţit. Structura dosarului, întocmit conform cererilor tip, este diferită, în cele două cazuri.

Cererea tip pentru transfer consimţit între unităţi, adresată inspectoratului şcolar, se află în Anexa nr. 14 a Metodologiei, pag. 85.
Cererea tip pentru obţinerea acordului de transfer consimţit între unităţi, adresată directorului, se află în Anexa nr. 14 a Metodologiei, pag. 83.

Comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic verifică dosarele depuse, îndeplinirea condiţiilor pentru transfer, evaluează dosarele şi afişează punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2, la sediul inspectoratului şcolar şi obligatoriu pe pagina web a inspectoratului şcolar, pentru cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile de transfer.
Comisia de mobilitate a unității de învăţământ preia informațiile privind situaţia cadrelor didactice titulare înscrise la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare de pe pagina web a inspectoratului şcolar – art. 42 alin. (4).

Consiliul de administrație al unității de învățământ poate stabili condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar – art. 29 alin. (2).

Comisia de mobilitate a unităţii de învăţământ, se constituie în conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1, 3) din Metodologie. Această comisie analizează dosarele, documentele, face ierarhizări în conformitate cu prevederile Metodologiei, face propuneri referitoare la eliberarea acordul de transfer; propunerile sunt analizate în consiliul profesoral şi în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; propunerile comisiei de mobilitate se fac prin raport scris, conform Anexei nr. 18 la Metodologie, pagina 120.

Directorul emite acordul/acordul de principiu pentru transferul consimţit al cadrelor didactice în unitatea respectivă, în baza validărilor făcute de consiliul de administraţie, conform modelului din Anexa nr. 18, pag. 121 şi înştiinţează inspectoratul şcolar în legătură cu acordul emis, conform modelului din Anexa nr. 18 la Metodologie, pagina 122.

Titularii aflaţi în restrângere de activitate depun acordul eliberat de director la dosarul înregistrat la inspectoratul şcolar iar comisia judeţeană de mobilitate soluţionează restrângerea de activitate în şedinţă publică, în conformitate cu prevederile art. 45-50 din Metodologie.

În şedinţa de repartizare sunt soluţionate restrângerile de activitate pentru candidaţii care au înregistrat dosare la ISJ Arad în termenul prevăzut de Calendar, în următoarea ordine:
A. Transfer consimţit pentru cadrele didactice titulare care au obţinut acordul de transfer într-o anumită unitate;

B. Transfer pentru cadrele didactice titulare care nu au obţinut acordul privind transferul consimţit între unităţi sau nu au solicitat acest acord;
a) soluţionarea restrângerii de activitate în cadrul unităţii de învăţământ, în ordinea descrescătoare a punctajului;
b) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul consorţiului şcolar, în ordinea descrescătoare a punctajului;
c) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul aceleiaşi localităţi/municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;
d) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul judeţului, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;
e) soluţionarea restrângerii de activitate în alte judeţe, cu respectarea prevederilor alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului.
Alin. (3) prevede următoarea regulă de prioritate: la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrângerii de activitate, în situaţiile prevăzute la lit. b)-e), au prioritate cadrele didactice care sunt titulare în specialitatea postului/catedrei solicitat(e), conform actului de numire/transfer/repartizare în învăţământ.

C. Detaşare în interesul învăţământului în cazul restrângerile de activitate nesoluţionate prin transfer; se soluţionează la finalul şedinţei publice sau în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform prevederilor art. 48 alin. (1) şi art. 105 alin. (1) din Metodologie.

Calendar:
- 7-17 februarie 2017 se analizează cu directorii unităţilor de învăţământ, în cadrul comisiei judeţene de mobilitate, situaţia estimată a restrângerilor de activitate pentru anul şcolar 2017-2018.
- 21 februarie 2017 Termen limită pentru comunicarea la ISJ în vederea avizării, a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente pentru ocuparea posturilor didactice prin transfer.
- 1 martie 2017 Termen limită pentru comunicarea la ISJ Arad a situaţiei finale a restrângerilor de activitate cu nominalizarea tuturor titularilor aflaţi în restrângere de activitate în anul şcolar 2017-2018.
- 2 martie 2017 – Afişarea:
o la ISJ Arad a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete şi incomplete comunicate de unităţile de învăţământ;
o la ISJ Arad a listei cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate în anul şcolar 2017-2018;
o la ISJ Arad şi la sediul unităţilor a condiţiilor specifice de ocupare a posturilor didactice în etapa de transfer şi a grilelor de evaluare aferente acestora.
- 3 – 7 martie 2017 – Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun dosarele, întocmite conform cererii tip, la inspectoratul şcolar, pentru verificare, evaluare şi stabilirea listei cu punctajele.
- 9 martie 2017 – Afişarea la inspectoratul şcolar a listei cu punctajele cadrelor didactice aflate în restrângere, care au depus dosare.
- 9-10 martie 2017 – Înregistrarea contestaţiilor la ISJ Arad, referitor la punctajele afişate.
- 10 martie 2017 – Desfăşurarea probelor practice/orale de profil pentru soluţionarea restrângerilor de activitate în situaţiile în care acestea sunt impuse de art. 31, alin. (5-6) din Metodologie.
- 13 martie 2017 – Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al ISJ Arad şi afişarea punctajelor finale.
- 13-15 martie 2017 - Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun dosarele, întocmite conform cererii tip adresate directorului, la unităţile de învăţământ, în vederea obţinerii acordului/acordului de principiu pentru transfer consimţit.
- 16 martie 2017 – Analiza în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a cererilor de obţinere a acordului de transfer consimţit; directorul emite acordul/acordul de principiu de transfer sau refuzul motivat şi îl comunică solicitanţilor; directorul informează inspectoratul şcolar asupra soluţionării cererilor de obţinere a acordului de pretransfer consimţit.
- 16-17 martie 2017 – Depunerea contestaţiilor la unităţile de învăţământ, referitoare la acordul/refuzul transferului consimţit.
- 20 martie 2017 – Soluţionarea contestaţiilor referitoare la acordul de transfer consimţit în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
- 16-21 martie 2017 – Titularii, aflaţi în restrângere de activitate, depun la dosarul de la ISJ Arad acordul de transfer consimţit, eliberat de unităţile de învăţământ.
- 22 martie 2017 – Şedinţă de repartizare la inspectoratul şcolar pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, ordinea de prioritate conform art. 46.
- 22-23 martie 2017 – Înregistrarea la ISJ Arad a contestaţiilor referitoare la modul de soluţionare a restrângerilor de activitate în şedinţa publică.
- 24 martie 2017 – Soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al ISJ Arad.
- 24 martie 2017 - ISJ emite şi comunică deciziile de transfer consimţit sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2016.


Sus
   
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 

Ora este UTC+02:00 Europe/Bucharest


Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 6 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  

cron
Furnizat de phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Translation/Traducere: phpBB România