Forum ISJ Arad

Comunicarea cu institutiile de invatamant din judetul Arad
Acum este Lun Oct 26, 2020 3:26 pm

Ora este UTC+02:00 Europe/Bucharest


ActivNET - Service IT ~ Realizare si Gazduire Pagini Web ~ Instalare/Configurare Servere ~ Publicitate Online ~ Achizitie Domenii Web


Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: DETAȘARE LA CERERE
MesajScris: Mie Apr 26, 2017 9:36 am 
Neconectat

Membru din: Mie Apr 20, 2005 12:55 pm
Mesaje: 1459
Această etapă de mobilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 84 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin OMENCS nr. 5739/14.11.2016, numită în continuare Metodologie, la termenele prevăzute la Pct. I, alin. 14 din Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, Anexa nr. 19 la Metodologie.
În conformitate cu prevederile Calendarului posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după etapa de detașare în interesul învățământului se ocupă de cadrele didactice titulare prevăzute la art. 4 alin. (7)-(10), prin detașare la cerere prin continuitate sau în baza rezultatelor obţinute la concursul naţional, sesiunea 2017.
Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detaşare la cerere se ocupă cu prioritate aplicând principiul continuității pentru cadrele didactice titulare repartizate prin detaşare la cerere/continuitate pentru detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre începând cu 1 septembrie 2016, în şedinţă de repartizare potrivit Calendarului, care au obţinut la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2016 şi/sau 2015, media de repartizare minimum 5 (cinci) în specialitatea postului, au acordul consiliului de administraţie/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ şi au calificativul/calificativele „Foarte bine”.
Cadrele didactice care solicită continuitate pentru detaşare la cerere se adresează consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ în perioada 03-05.05.2017. Profesorii consilieri în centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interşcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv.
Acordul/refuzul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ/ CJRAE/CMBRAE pentru continuitate prin detaşare la cerere este comunicat inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice solicitante, până la data 08.05.2017. Consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuității prin detaşare. Dacă un post didactic dintr-o unitate de învăţământ este solicitat de mai multe cadre didactice se aplică criteriile de departajare prevăzute la art. 60 alin. (6). Pentru a beneficia de continuitate pentru detaşare la cerere, cadrele didactice titulare care au obţinut la concurs în sesiunea 2015 şi/sau 2016, care participă şi la concursul din 2017, trebuie să obţină minimum media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate. Cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere în anul şcolar 2017-2018 depun dosarele în perioada 16-22.05.2017.
În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu de continuitate pentru detaşare la cerere pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se încadrează în prevederile alin. (2)-(3). Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ primitoare, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CMBRAE/CJRAE în contestație este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.
Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după soluționarea continuităților pentru detaşare la cerere se ocupă de cadrele didactice titulare participante la concursul din 2017 care au obţinut cel puţin media de repartizare 5,00 (cinci), conform art. 61 alin. (9) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 aprobată prin OMENCS nr. 5739/14.11.2016, care solicită detaşare la cerere, precum şi prin concurs specific.
Detaşarea la cerere a personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de cadrul didactic interesat la inspectoratul şcolar, însoţită de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevăzute în cerere, conform anexei nr. 14 din Metodologia-cadru.
Concursul specific constă în evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a cadrului didactic, în baza documentelor justificative anexate la cererea de înscriere, de către comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2 din Metodologia-cadru.
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detaşare la cerere, se realizează în şedinţa de repartizare, organizată la nivel judeţean, în 28-29.08.2017, în ordine, de către:
a) cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2017, care au participat la acest concurs şi au obţinut cel puţin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), rămase nerepartizate şi care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la concurs;
b) cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior concursului naţional de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2017, inclusiv cele transferate în baza acestui concurs, care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2.
În cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate în următoarea ordine:
a) persoana care are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
b) persoana care are solicită postul didactic/catedra în apropierea localităţii de domiciliu;
c) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detaşarea;
d) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic;
e) persoana al cărei soţ/soţie este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau îndeplineşte funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al Guvernului ori în Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cea aleasă de Parlament în organismele centrale ale statului, precum şi persoana al cărei soţ/soţie îndeplineşte funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean sau o funcţie de îndrumare şi control în sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi sport. De asemenea, au prioritate soţul/soţia persoanei care îndeplineşte funcţii de conducere şi de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum şi soţul/soţia cadrelor didactice numite în funcţii de conducere sau de specialitate la comisiile si agenţiile din subordinea Preşedinţiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din învăţământ, care au drept de rezervare de catedră, şi ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apărării, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, ale Serviciului Român de Informaţii şi alte servicii speciale la nivel naţional, mutate, la ordin, în altă localitate.
Dacă, după aplicarea criteriilor prevăzute la aliniatul anterior se menţine egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
c) dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau îndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani;
d) media de departajare, calculată cu patru zecimale;
e) cuprindereaîn cadrul unuiprogram de conversie organizat de instituții autorizate/acreditate, conform legii;
f) media obţinută la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat);
g) vechimea în învăţământ.
Cadrul didactic, care nu poate participa la şedinţa publică de repartizare prin detaşare la cerere, are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să-i reprezinte interesele. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică, cererea acestuia nu se soluţionează.
O persoană poate beneficia de detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre pe o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi.
Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2017, precum şi cadrele didactice repartizate pe perioadă nedeterminată în baza prevederilor art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate şi pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, pot beneficia de detaşare la cerere, în baza punctajelor obţinute conform anexei nr. 2, în primul an după repartizare, respectiv concurs, conform Calendarului. Acestea pot beneficia şi de detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, în primul an după repartizare, respectiv concurs şi pe parcursul anului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
În etapele de detaşare în interesul învăţământului sau la cerere nu se ocupă posturile didactice/catedrele propuse pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2017-2018, pentru candidaţii care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ.
Detaşarea cadrelor didactice titulare poate fi soluţionată pe catedre în componenţa cărora intră şi ore din propria normă.
Un cadru didactic titular poate beneficia de detaşare în interesul învăţământului şi la cerere pe posturi didactice/catedre cel mult 10 (zece) ani şcolari consecutivi, cu respectarea prevederilor alin. (12) şi art. 82 alin. (4) din Metodologia cadru.
Detaşarea personalului didactic titular se realizează cu avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular, ţinând seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 şi art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, de condiţiile prevăzute în prezenta Metodologie şi de principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Detaşarea personalului didactic titular se realizează pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate în unităţi de învăţământ, în aceeaşi funcţie didactică sau într-o altă funcţie didactică, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializărilor dobândite prin studii în concordanţă cu Centralizatorul şi prevederile art. 15 alin. (2) şi art. 31 alin. (9). Cadrul didactic titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, prin detaşare, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, îri concordanţă cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ.
În baza deciziei de repartizare prin detaşare în interesul învăţământului sau la cerere, unitatea de învăţământ la care cadrul didactic este titular dispune suspendarea contractului individual de muncă.
potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectând, în acelaşi timp prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotărârea de Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare, iar unitatea de învăţământ primitoare emite decizie de încadrare prin detaşare la cerere, fără a se încheia un alt contract individual de muncă pentru cadrul didactic detaşat.
În situaţii temeinic justificate, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ în care un cadru didactic este detaşat, conducerea respectivei unităţi de învăţământ poate solicita inspectoratului şcolar încetarea detaşării şi revenirea cadrului didactic pe postul/catedra de la unitatea de învătământ la care este titular.
Calendar:
3-5 mai 2017
depunerea și înregistrarea cererilor, la secretariatele unităților de învățământ, de către cadrele didactice titulare care solicită continuitate pentru detaşare la cerere în anul școlar 2017-2018;
8 mai 2017
comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaşare la cerere în anul școlar 2017-2018;
16-22 mai 2017
înregistrarea, la inspectoratele școlare, a cererilor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru continuitate la detașarea la cerere, respectiv detașare la cerere prin concurs sau concurs specific;
Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 16-22 mai 2017, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în perioada 21-22 august 2017.
23-24 mai 2017
verificarea și avizarea dosarelor de către comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar și consilierul juridic al inspectoratului școlar;
6 iunie 2017
afișarea punctajelor la inspectoratele școlare;
6-7 iunie 2017
depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;
8 iunie 2017
soluționarea contestațiilor
30 mai – 30 iunie 2017
organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului;
28 august 2017
repartizarea, în ședință de repartizare, a cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere prin continuitate și detașarea la cerere în ordinea descrescătoare a mediilor;
28 august 2017
reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării detașărilor la cerere;
29 august 2017
repartizarea, în ședință publică, a cadrelor didactice titulare prin detașare la cerere prin concurs specific în ordinea descrescătoare a punctajelor.
29-30 august 2017
reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării detașărilor la cerere;


Fişiere ataşate:
COPERTA DOSAR detasare la cerere.doc [28 KiB]
Descărcat de 402 ori
Cerere de detasare la cerere prin concurs specific.doc [82 KiB]
Descărcat de 426 ori
Model cerere unitate-CONTINUITATE LA DETASARE.doc [46.5 KiB]
Descărcat de 361 ori
FISA DE EVALUARE a activitatii profesionale, didactice si stiintifice a candidatilor participanti la etapele de mobilitate a personalului didactic 2017-2018.pdf [630.97 KiB]
Descărcat de 546 ori
Sus
   
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 

Ora este UTC+02:00 Europe/Bucharest


Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 3 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  

cron
Furnizat de phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Translation/Traducere: phpBB România