Forum ISJ Arad

Comunicarea cu institutiile de invatamant din judetul Arad
Acum este Mar Ian 22, 2019 12:46 am

Ora este UTC+02:00 Europe/Bucharest


ActivNET - Service IT ~ Realizare si Gazduire Pagini Web ~ Instalare/Configurare Servere ~ Publicitate Online ~ Achizitie Domenii Web


Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
MesajScris: Lun Apr 02, 2018 9:37 am 
Neconectat

Membru din: Mie Apr 20, 2005 12:55 pm
Mesaje: 1202
CADRUL METODOLOGIC
Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/ rezervate în învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2018-2019, se face în conformitate cu prevederile art. 53-73 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5485/13.11.2017, cu modificările şi completările ulterioare, numită în continuare Metodologie.

LISTA POSTURILOR
Lista posturilor didactice, a catedrelor vacante şi rezervate, complete şi incomplete, pentru concurs se publică în data de 19 aprilie 2018 pe site-ul MEN, pe forum-ul ISJ Arad şi se afişează la sediul ISJ Arad.
Listele cu posturi didactice, publicate până la această dată, se referă la alte etape de mobilitate a personalului didactic şi nu sunt relevante pentru concurs.

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR
Înscrierea candidaţilor se face în zilele lucrătoare din perioada: 20 aprilie-03 mai 2018.
Candidaţii se pot înscrie pentru:
- Participarea la concurs – sesiunea 2018;
- Prelungirea contractului individual de muncă în anul şcolar 2018/2019 (continuitate la suplinire);
- Ocuparea unui post didactic în baza notelor obţinute la concursuri naţionale în anii precedenţi, fără participarea la concursul naţional din 2018;
- Detaşarea la cerere pentru titulari, prin participare la concurs - sesiunea 2018;
- Detaşarea la cerere pentru titulari prin concurs specific: punctaj.
Cererile tip pentru înscriere se găsesc în Anexa nr. 14 la Metodologie (pag. 95; pag. 92; pag. 100; pag.106; pag. 109 şi pag. 112).
Au dreptul să participe la concurs persoanele care:
a) îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de Metodologie, în concordanţă cu Centralizatorul;
b) au capacitatea de exercitare deplină a drepturilor;
c) au o conduită morală conformă deontologiei profesionale;
d) sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei didactice.
Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care se află într-una dintre următoarele situaţii:
a) nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică;
b) au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
c) li s-a interzis dreptul de a fi încadrate într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală sau care au antecedente penale;
d) au fost sancționate, pe parcursul anului şcolar curent sau în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Dosarele candidaţilor, întocmite în conformitate cu cerinţele cererilor – tip, se înregistrează la Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului, comisie care îşi desfăşoară activitatea la Liceul Tehnologic de Electronică și Automatizări ”Caius Iacob” Arad, după un grafic pe discipline și etape atașat anunțului.
Adresa: ARAD, Piața Academician Caius Iacob 1

PROBELE DE CONCURS

Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate constă în probă practică sau inspecţie specială la clasă în profilul postului didactic solicitat şi probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

Inspecţia specială la clasă
în profilul postului se desfăşoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform Anexei nr. 4 la Metodologie.
Rezultatele la această probă se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probei, iar la această probă nu se admit contestaţii.
Inspecțiile speciale la clasă se susţin în perioada: 10 mai – 29 iunie 2018, conform planificării stabilite de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului.
Graficul susţinerii inspecţiilor speciale la clasă se publică în data de 09 mai 2018.

Probele practice de profil, în cazul posturilor care sunt condiţionate pentru ocupare de proba practică, se desfăşoară conform Anexelor nr. 5-12 la Metodologie şi se evaluează prin note de la 10 la 1.
Rezultatele la aceste probe se aduc la cunoştinţă candidaţilor în ziua susţinerii probelor. La aceste probe nu se admit contestaţii.
Nota obţinută la proba practică în profilul postului sau la inspecţia specială la clasă în profilul postului are o pondere de 25% în media de repartizare.
Probele practice în profilul postului se susţin în perioada: 10 mai – 29 iunie 2018, conform planificării stabilite de comisia de organizare şi desfăşurare a concursului.
Graficul susţinerii probelor practice pentru posturile care necesită astfel de probe, se publică în data de 9 mai 2018.

Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Proba scrisă se evaluează prin note de la 10 la 1.
Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare.
Sunt valabile programele specifice aprobate pentru concursul naţional din anul 2017.
Proba scrisă se desfăşoară în data de 11 iulie 2018.

Proba orală eliminatorie de cunoaştere a limbii minorităţii în care urmează să se facă predarea este susţinută de candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, a posturilor didactice/catedrelor la clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale.

Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învăţământul primar sau preşcolar cu predare în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, candidaţii care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, precum şi candidaţii care au efectuat studiile în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea.
Candidaţii care au efectuat studiile în România în limbile minorităţilor naţionale sau în alte ţări şi solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limba română, susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii române.

Fac excepţie candidaţii pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea „Limba română” sau „Limba şi literatura română”, candidaţii care au efectuat studiile în alte ţări în limba română şi candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învăţământul primar sau preşcolar cu predare în limba română ori a unei catedre de limba şi literatura română.
Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii române se consemnează prin „admis” sau „respins”.
La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale rămânând definitivă.
Probele orale în profilul postului se desfăşoară conform Anexei nr. 6 din Metodologie.

Notă:
Inspecţiile speciale la clasă se susţin în limba în care candidaţii şi-au efectuat studiile.
Inspecţiile speciale la clasă se pot susţine şi în limba în care urmează să se facă predarea după promovarea probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii respective.

VALIDAREA FIŞELOR DE ÎNSCRIERE

Datele candidaţilor, preluate din documentele depuse la dosar, sunt introduse de operatorii comisiei în sistemul informatic al ministerului educaţiei.
Din sistemul informatic se generează Fişa de înscriere a candidatului. Datele din această fişă sunt verificate de candidat apoi, acesta trebuie să certifice prin semnătură pe fişa martor, corectitudinea datelor.
Se tipăresc două fişe: una rămâne la dosar, iar cealaltă rămâne în posesia candidatului.
Acest proces de validare a fișelor prin semnătura candidatului se desfăşoară în perioada: 7-8 mai 2018.
Candidaţii, absolvenţi ai promoţiei 2018, validează fişa de înscriere în perioada: 5-9 iulie 2018.
În data de 9 mai 2018 se publică pe site-ul ISJ Arad lista candidaţilor înscrişi la concurs.

În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2018 (studiilor medii / postliceale / universitare de licență / universitare de masterat/ departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor / programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 11 iulie 2018.

Absolvenţii promoţiei 2018 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

ŞEDINŢE DE REPARTIZARE
25 iulie 2018 - repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

26 iulie 2018 - repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.

21 august 2018 - repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, având prioritate candidaţii care beneficiază şi de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2018—2019 în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017 şi/sau 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, în condiţiile art. 81 şi 85 din Metodologie.

CENTRALIZATORUL
Aprobat prin OMEN nr. 3086/16.01.2017, Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ este publicat pe site-ul Tituilarizare 2018 la adresa http://titularizare.edu.ro/2018/ .

Pentru a stabili disciplina de concurs şi programa valabilă, candidatul parcurge următorii paşi:
- Candidatul identifică din LISTA POSTURILOR denumirea postului didactic sau a catedrei complete/incomplete pentru care doreşte să candideze şi citeşte toate caracteristicile/cerinţele postului.
- Candidatul caută în CENTRALIZATOR nivelul de învăţământ şi denumirea postului pentru care candidează, apoi verifică dacă studiile sale sunt corespunzătoare pentru ocuparea postului respectiv şi se regăsesc în coloana „Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ”.
- Candidatul verifică în CENTRALIZATOR dacă specializarea sa, înscrisă în actele de studii şi nivelul studiilor, corespund cerinţelor postului.
- Candidatul găseşte în ultima coloană din CENTRALIZATOR denumirea exactă a Disciplinei de concurs pentru proba scrisă şi Programa pentru concurs valabilă.

Repartizarea posturilor/catedrelor se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare obţinute la concurs, conform art. 53 alin. (8) şi (9) din Metodologie, în limita numărului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afişată pentru concurs, cu respectarea condiţiilor prezentei Metodologii.
În cazul mediilor de repartizare egale obţinute la concurs se aplică prevederile art. 53 alin.(13) şi (14) din Metodologie.

Repartizarea candidaţilor se realizează în baza datelor existente în sistemul informatizat, în ordine, astfel :
a) repartizarea candidaţilor care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu respectarea condiţiilor Metodologiei; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale;

b) repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), conform art. 53 alin. (8), pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular şi cu respectarea condiţiilor din Metodologie; situaţiile excepţionale se soluţionează cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale.

În situaţia în care candidaţii care nu sunt titulari, repartizaţi pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, renunţă la opţiunea făcută sau nu se prezintă la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizaţi, se mai pot prezenta la o altă repartizare numai după repartizarea candidaţilor la nivel judeţean, înainte de atribuirea orelor în regim de cumul/plata cu ora, conform Calendarului.


Fişiere ataşate:
GRAFICUL PRELUĂRII DOSARELOR TITULARIZARE 2018.pdf [385.72 KiB]
Descărcat de 1119 ori
DOCUMENTE necesare inscrierii la concursul national de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2018.pdf [211.55 KiB]
Descărcat de 2236 ori
Extras-din-calendar-Concurs-de-titularizare.pdf [132.16 KiB]
Descărcat de 626 ori
Cerere privind recunoasterea mediei la inspectiile speciale in cadrul examenului national de definitivare in invatamant.pdf [400.92 KiB]
Descărcat de 539 ori
adeverinta medicala.pdf [87.85 KiB]
Descărcat de 819 ori
Declaratie pe proprie raspundere.pdf [173.6 KiB]
Descărcat de 945 ori
Avize-atestate.pdf [316.93 KiB]
Descărcat de 500 ori
Anexele-5-12-probe-practice.pdf [287.51 KiB]
Descărcat de 485 ori
Fisa-de-evaluare-inspectie-la-clasa-4.pdf [177.63 KiB]
Descărcat de 539 ori
Medie-de-departajare.pdf [192.62 KiB]
Descărcat de 495 ori
Precizari-modul-psihopedagogic-1.pdf [111.98 KiB]
Descărcat de 586 ori
SPECIALIZARI care confera dreptul de ocupare a unui post fara detinerea certificatului de educatie speciala.pdf [321.81 KiB]
Descărcat de 451 ori
Sus
   
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 

Ora este UTC+02:00 Europe/Bucharest


Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  

cron
Furnizat de phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Translation/Traducere: phpBB România