Forum ISJ Arad
http://www.isjarad.ro/forum/

PROGRAMARE INSPECTII SPECIALE
http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=442&t=38815
Pagina 1 din 1

Autor:  POPESCU ADRIANA [ Sâm Iun 01, 2019 7:42 am ]
Subiectul mesajului:  PROGRAMARE INSPECTII SPECIALE

ATENTIE!!!!
Candidații care nu au validat fișa nu sunt programați în vederea susținerii probelor!!!!


A fost actualizată lista de inspecții la limba si literatura română la data de 04.06 ora 12:55


Precizari privind organizarea inspecției speciale la clasă probei practice/ în cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar - SESIUNEA 2019


Art. 62 (3) Concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate constă în proba practică sau inspecție specială la clasă în profilul postului didactic solicitat și probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin al ministrului educatiei naționale si cercetarii stiintifice, conform art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Inspecția specială la clasă în profilul postului se desfășoară pe durata unei ore de curs şi se evaluează prin note de la 10 la 1, conform anexei nr. 4. Rezultatele la aceasta probă se aduc la cunoștință candidaților in ziua susținerii probei, iar la aceasta proba nu se admit contestații.
(5) Probele practice de profil, pentru posturile care sunt conditionate pentru ocupare de proba practică, se desfasoara conform anexelor nr. 5-12 si se evaluează prin note de la 10 la 1. Rezultatele la aceste probe se aduc la cunoștință candidaților în ziua susținerii probelor. La aceste probe nu se admit contestații. Nota obținută la proba practică în profilul postului sau la inspecția specială la clasa în profilul postului are o pondere de 25% în media de repartizare.
(6) Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba scrisă. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială în profilul postului la clasă sau la proba practică în profilul postului minimum nota 7 (şapte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Cadrul didactic care a obținut cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în profilul postului, dar nu mai puţin de 7 (şapte) la fiecare dintre acestea, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019, pe parcursul anului şcolar 2018-2019, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2019, pentru angajare pe perioadă nedeterminată sau determinată, iar cadrul didactic care a obținut cel puțin media 5 (cinci) la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019, pe parcursul anului şcolar 2018-2019, poate folosi acest rezultat și în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2019, pentru angajare pe perioadă determinată, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică/orală. În situația în care candidatul optează și pentru susținerea inspecției speciale la clasă în cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2019, la media finală a concursului se ia în calcul nota obținută la inspecția specială la clasă în cadrul concursului. Media obţinută la inspecțiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2019, pe parcursul anului şcolar 2018-2019, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor în unităţile de învăţământ din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul este înscris la examenul național de definitivare în învățământ.

………………………..
(8) Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului sau cel puţin media 8 (opt) la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2019, pe parcursul anului şcolar 2018-2019, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisa)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.
(9) Pentru angajarea pe perioadă determinată, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului sau cel puţin media 5 (cinci) la inspecţiile la clasă în profilul postului sau în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2019, pe parcursul anului şcolar 2018-2019, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.
…………………
Art. 65 (12) Candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate în unităţi de învăţământ având clase speciale de limbi străine cu program intensiv şi/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiţie, muzică, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectură şi design), clase/grupe de hipoacuzici şi surzi, clase/grupe cu deficienţi de vedere, precum şi ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatică, de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, de instruire practică sau de activităţi de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi şcolare sportive sau din palatele şi cluburile copiilor, susţin o probă practică în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Rezultatul probei practice în profilul postului se evaluează prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 5-12. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale rămânând definitivă.
(13) Candidaţii care solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare în limbile minorităţilor naţionale susţin o probă orală eliminatorie de cunoaştere a limbii minorităţii în care urmează să se facă predarea. Fac excepţie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidaţii care susţin proba scrisă specifică pentru ocuparea unui post în învăţământul primar sau preşcolar cu predare în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, candidaţii care au finalizat cu diplomă studii universitare cu specializarea în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea, precum şi candidaţii care au efectuat studiile în limba minorităţii în care urmează să se facă predarea. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii minorităţii în care urmează sa se facă predarea se consemnează prin „admis” sau „respins”. La aceste probe nu se admit contestaţii, hotărârea comisiei de organizare şi desfăşurare a probelor practice/orale rămânând definitivă. Probele orale în profilul postului se desfăşoară conform anexei nr. 6.
(14) Candidații care au efectuat studiile în România în limbile minorităților naționale sau în alte țări şi solicită ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare in limba română, susțin o probă orală eliminatorie de cunoaștere a limbii române. Fac exceptie candidații pe a căror diplomă de studii este înscrisă specializarea "Limba română" sau "Limba si literatura română", candidații care au efectuat studiile în alte ţări în limba română şi candidații care susțin proba scrisa specifica pentru ocuparea unui post în învăţământul primar sau preşcolar cu predare în limba română ori a unei catedre de limba şi literatura română. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoaștere a limbii române se consemneaza prin "admis" sau "respins". La aceste probe nu se admit contestații, hotararea comisiei de organizare si desfasurare a probelor practice/orale ramanand definitiva. Probele orale în profilul postului se desfăşoară conform anexei nr. 6..
(15) Inspecţiile speciale la clasă se susţin în limba în care candidaţii şi-au efectuat studiile. Inspecţiile speciale la clasă se pot susţine şi în limba în care urmează să se facă predarea după promovarea probei orale eliminatorii de cunoaştere a limbii respective.
(16) Inspecţiile speciale la clasă şi probele practice/orale eliminatorii în profilul postului promovate de candidaţi în cadrul concursului naţional rămân valabile în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi pentru concursurile care se desfăşoară pe parcursul anului şcolar 2019-2020.

Repartizarea candidaţilor pentru susţinerea inspecţiei la clasă
1) Programarea candidaţiilor pentru susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă va fi afişată în data de 3 iunie 2019 pe Forum-ul ISJ Arad.
2) Candiaţii se vor legitima cu CI.
3) Cu cel puţin o zi înaintea datei programate pentru susţinerea probei candidaţii vor lua legătura cu unităţile şcolare în care au fost repartizaţi pentru susţinerea inspecţiei la clasă/probei practice în vederea stabilirii detaliilor privind organizarea probei (clasa la care se va desfăşura proba, lecţia care urmează a fi pregătită).
4) Candidaţii se vor prezenta la data şi ora stabilită la unitatea şcolară în care se organizează inspecţia la clasă/proba practică în vederea susţinerii probei de concurs.
5) Pentru a ocupa un post candidaţii trebuie să susţină inspecţie specială la clasă sau proba practică. În situaţia în care candidaţii urmăresc să ocupe posturi care necesită inspecţie la clasă dar şi posturi care necesită probă practică candidaţii pot solicita să susţină atât inspecţie la clasă cât şi probă practică.(exemplu: pentru posturile de educaţie fizică şi sport candidaţii trebuie să susţină inspecţie specială la clasă iar pentru posturile de educaţie fizică şi sport: pregătire sportivă de specialitate candidaţii trebuie să susţină probă practică în ramura sportivă solicitată). În acest caz candidatul trebuie să aibă bifată în aplicaţie atât inspecţie la clasă cât şi probă practică.
6) Candidaţii la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante pot să-şi utilizeze notele obţinute la inspecţiile din cadrul examenului naţional de definitivat (sesiunea 2019) în baza unei adeverinţe eliberate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad.

Precizări privind desfăşurarea inspecţiei la clasă
1) Candidaţii se vor prezenta la data şi ora stabilită la unitatea şcolară în care se organizează inspecţia la clasă, în vederea susţinerii probei de concurs.
2) Candidaţii vor avea asupra lor proiectul de lecţie pe care îl vor prezenta comisiei de concurs.
3) Candidaţii îşi vor pregăti materialul didactic în vederea susţinerii lecţiei. Unităţile şcolare vor asigura sprijinul logistic în vederea desfăşurării în bune condiţii a probelor de concurs. Candidatul este obligat să solicite din timp (minim 24 de ore înaintea susținerii lecției) asigurarea unor materiale didactice şi trebuie să se asigure de posibilitatea unităţii şcolare de a-i răspunde solicitării.
4) Membrii comisiei de evaluare a inspecţiei la clasă vor aprecia separat, pe câte o fişă de evaluare, activitatea desfăşurată de către candidat.
5) După încheierea lecţiei, candidatul va preda comisiei de evaluare proiectul de lecţie şi materialele didactice anexe proiectului didactic.
6) Membrii comisiei notează activitatea candidatului, fiecare pe câte o fişă de evaluare şi apoi completează în borderoul final notele şi media notelor acordate de cei doi evaluatori.
7) Candidatul semnează pe fişa de evaluare de luare la cunoştinţă
8) Candidatului i se eliberează o adeverință cuprinzând nota obținută. Adeverința va fi semnată de directorul și secretarul unității de învățământ unde s-a susținut inspecția specială.

Fişiere ataşate:
LIMBA SI LIT ROMANA.xlsx [22.11 KiB]
Descărcat de 296 ori
RELIGIE.xlsx [22.58 KiB]
Descărcat de 141 ori
LIMBI MODERNE.xlsx [29.14 KiB]
Descărcat de 311 ori
MATEMATICA.xlsx [23.17 KiB]
Descărcat de 218 ori
LIMBI MATERNE.xlsx [15.54 KiB]
Descărcat de 146 ori
LIMBA LATINA.xlsx [13.22 KiB]
Descărcat de 136 ori
ISTORIE-GEOGRAFIE-SOCIO-UMANE.xlsx [27.45 KiB]
Descărcat de 273 ori
INVATAMANT TEHNIC.xlsx [20.06 KiB]
Descărcat de 192 ori
INVATAMANT SPECIAL.xlsx [26.6 KiB]
Descărcat de 263 ori
INVATAMANT PRIMAR.xlsx [26.91 KiB]
Descărcat de 312 ori
INVATAMANT PRESCOLAR.xlsx [34.77 KiB]
Descărcat de 485 ori
EDUCATIE FIZICA SI SPORT.xlsx [23.01 KiB]
Descărcat de 184 ori
BIOLOGIE-FIZICA-CHIMIE.xlsx [25.87 KiB]
Descărcat de 222 ori
ARTE.xlsx [14.74 KiB]
Descărcat de 134 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/