Forum ISJ Arad

Comunicarea cu institutiile de invatamant din judetul Arad
Acum este Mie Feb 20, 2019 3:52 pm

Ora este UTC+02:00 Europe/Bucharest


ActivNET - Service IT ~ Realizare si Gazduire Pagini Web ~ Instalare/Configurare Servere ~ Publicitate Online ~ Achizitie Domenii Web


Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: RESTRÎNGEREA DE ACTIVITATE
MesajScris: Mar Ian 23, 2018 9:29 am 
Neconectat

Membru din: Mie Apr 20, 2005 12:55 pm
Mesaje: 1209
Restrângerile de activitate se soluţionează având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. i), alin. (7), art. 17 alin. (8, 10), art. 19 alin. (1-4), art. 22, alin. (2-4), art. 25, alin. (2-4), art. 26, art. 27, art. 29, art. 30, alin. (4, 7), art. 31, art. 34-50, art. 82 alin. (6), art. 104, alin. (1-2) şi art. 105, alin. (4) din Metodologia–cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5485/13.11.2017, cu modificările şi completările ulterioare, numită în continuare Metodologie.

În conformitate cu prevederile Pct. I, alin. 6 din Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, Anexa nr.19 la Metodologie, în perioada 22 februarie - 29 martie 2018, se desfăşoară etapa de transferare a personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ.

Soluţionarea restrângerilor de activitate se face în şedinţă de repartizare, la nivelul inspectoratului şcolar, prin transfer consimţit între unităţile de învăţământ sau transfer al personalului didactic titular, desemnat de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în restrângere de activitate pentru anul şcolar 2018-2019.

Precizări:
Situaţia de restrângere de activitate este definită în art. 25 alin. (2) din Metodologie:
„Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui cel puţin jumătate de normă didactică de predare-învăţare-evaluare în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care postul/norma didactică nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preşcolari şi elevi prevăzute de lege, luând în considerare şi faptul că personalul didactic cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul didactic I poate beneficia, la cerere, de reducerea normei didactice de predare-învăţare-evaluare cu 2 ore săptămânal, se află în situaţia de restrângere de activitate.”

Prevederile art. 25(3) din Metodologie conţin criteriile şi ordinea de prioritate pentru stabilirea în mod direct a persoanei care intră în restrângere de activitate sau soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul unităţii prin renunţarea la anumite categorii de personal didactic de predare, conform lit. a)-n):

În cazul apariţiei situaţiilor de reducere de activitate, de completare a normei didactice sau de restrângere de activitate, situaţii care vizează două sau mai multe cadre didactice la aceeaşi specialitate, se renunţă, în ordine, la:
a) activitatea prestată de personalul didactic titular care solicită plecarea din unitate pe motivul reducerii activităţii; în cazul în care două sau mai multe persoane de aceeaşi specialitate solicită plecarea din unitatea de învăţământ, pleacă persoana care întruneşte punctajul cel mai mare/media cea mare în urma evaluării;
b) activitatea prestată de personalul didactic titular care a obţinut calificativul nesatisfăcător sau satisfăcător la ultima evaluare anuală;
c) activitatea prestată de personalul didactic titular sancţionat disciplinar în anul şcolar curent sau în ultimii doi ani şcolari încheiaţi;
d) activitatea prestată de personalul didactic în regim de cumul/plata cu ora;
e) activitatea prestată de personalul didactic titular ale cărui specializări dobândite prin studii nu sunt în concordanţă cu postul didactic ocupat/catedra ocupată, conform Centralizatorului;
f) activitatea prestată de personalul didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare;
g) activitatea desfăşurată de personalul didactic în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată;
h) activitatea prestată de personalul didactic titular ale cărui studii nu sunt în concordanţă cu nivelul cel mai înalt al unităţii de învăţământ corespunzător postului didactic ocupat;
i) activitatea prestată de personalul didactic titular care nu este numit/transferat/repartizat pe nivelul cel mai înalt al unităţii de învăţământ corespunzător postului didactic ocupat, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
j) în situaţia reducerii numărului de ore la catedrele din învăţământul special, activitatea prestată de cadrele didactice titulare care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoțiilor 1978-1994) - în concordanţă cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat/master în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământul special;
k) activitatea prestată de personalul didactic titular care nu deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic, conform prezentei Metodologii;
l) în situaţia reducerii numărului de ore la clasele/grupele cu predare intensivă/bilingvă sau în limbile minorităţilor naţionale, activitatea prestată de personalul didactic titular care nu a absolvit studiile în limba în care se face predarea la aceste clase/grupe;
m) activitatea prestată de personalul didactic titular numit/transferat/repartizat în două sau mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar, în cazul în care la nivelul uneia dintre unităţi de învăţământ se constată diminuarea numărului de ore.
n) activitatea prestată de personalul didactic titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani, care nu face dovada acumulării în ultimii 5 (cinci) ani de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau a uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare.


După aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3), stabilirea titularului care intră în restrângere de activitate se face în conformitate cu prevederile art. 26 alin (1), prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectivă conform criteriilor prevăzute în Fişa de evaluare aprobată de ISJ Arad, în funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

Desemnarea prin concurs a cadrului didactic aflat în restrângere de activitate se face de o comisie de evaluare, stabilită conform prevederilor art. 26 alin. (2, 4). Directorul, în calitate de preşedinte al comisiei, solicită inspectoratului şcolar nominalizarea unui reprezentant al acestei instituţii, ca membru evaluator al comisiei. Concursul constă într-o inspecţie specială la clasă şi lucrare scrisă din programa de concurs specifică disciplinei.

Desemnarea prin evaluare obiectivă a cadrului didactic aflat în restrângere de activitate, conform fişei de evaluare aprobată de ISJ Arad pe baza criteriilor stabilite în Anexa nr. 2 la Metodologie, se face de către o comisie stabilită în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3).

Cadrele didactice titulare pe o anumită specialitate, care solicită transferul pentru restrângere de activitate într-o altă specialitate dobândită prin studii finalizate, trebuie să susţină o inspecţie specială la clasă la disciplinele solicitate care nu se regăsesc în documentul de numire/transfer/repartizare, conform prevederilor art. 4, alin. (7).
Fişa de evaluare a lecţiei se găseşte în Anexa nr. 4 la Metodologie.

Cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer în anii precedenţi, nu mai fac obiectul restrângerii de activitate la nivelul unităţii de învăţământ la care sunt titulare; acestora li se comunică necesitatea participării la etapa judeţeană de transfer pentru restrângere de activitate, conform prevederilor art. 48 alin. (4).

Nu sunt afectate de restrângere de activitate, în situaţia în care la aceeaşi catedră sunt mai mulţi titulari, decât cu acordul sau la cererea lor, cadrele didactice prevăzute la art. 27 alin. (1), exceptând situaţia prevăzută la art. 19 alin. (2) lit. d).

Notă:
De prevederile art. 27 alin. (1) nu beneficiază personalul de conducere, îndrumare şi control numit în funcţie, prin delegare de atribuţii sau detaşare în interesul învăţământului, până la organizarea concursului.
• În situaţia în care într-o unitate de învăţământ, la o anumită specialitate, reducerea de activitate vizează numai două cadre didactice titulare, dintre care una se încadrează în prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi care nu şi-a dat acordul în vederea participării la evaluare, celălalt cadru didactic poate rămâne, la cerere, detaşat în interesul învăţământului pe catedra rezervată a cadrului didactic care beneficiază prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, urmând ca evaluarea obiectivă să se realizeze la revenirea cadrului didactic pe postul didactic/catedra rezervat(ă).


Dispoziţiile generale şi condiţiile specifice privind organizarea şi desfăşurarea etapei de transfer pentru personalul didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau restructurarea reţelei şcolare sunt prevăzute în art. 34-50 din Metodologie.

Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun dosarele conform Calendarului şi prevederilor art. 42-45 din Metodologie, mai întâi la inspectoratul şcolar, apoi la unităţile de învăţământ la care sunt publicate posturi/catedre vacante, în vederea obţinerea acordului pentru transferul în unitatea respectivă. Conţinutul dosarului, întocmit conform cererilor tip, este diferit, în cele două cazuri.

Cererea tip pentru transfer consimţit între unităţi, adresată inspectoratului şcolar, se află în Anexa nr. 14 a Metodologiei, pag. 87.
Cererea tip pentru obţinerea acordului de transfer consimţit între unităţi, adresată directorului, se află în Anexa nr. 14 a Metodologiei, pag. 85.

Comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic verifică dosarele depuse, îndeplinirea condiţiilor pentru transfer, evaluează dosarele şi afişează punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2, la sediul inspectoratului şcolar şi obligatoriu pe pagina web a inspectoratului şcolar, pentru cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile de transfer - art. 42 alin. (4).

Comisia de mobilitate a unității de învăţământ preia informațiile privind situaţia cadrelor didactice titulare înscrise la etapa de transferare ca urmare a restrângerii de activitate sau ca urmare a restructurării reţelei şcolare de pe pagina web a inspectoratului şcolar – art. 43 alin. (1).

Consiliul de administrație al unității de învățământ poate stabili condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar – art. 29 alin. (2).

- Consiliul de administrație al unității de învățământ poate stabili condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar.
- Condiţiile specifice stabilite pentru etapa de transfer consimţit între unităţile de învăţământ nu mai pot fi modificate şi rămân valabile şi pentru etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.
- Condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante se avizează de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, luând în considerare faptul că acestea trebuie să nu fie discriminatorii, să nu încalce şi să nu fie contrare prevederilor prezentei Metodologii şi legislației în vigoare.
- După avizarea condiţiilor specifice de comisia de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar, aceasta are obligaţia de a face publice aceste condiţii pe site-ul inspectoratului şcolar, iar unităţile de învăţământ au obligaţia de a face publice aceste condiţii prin afişare la avizierul unităţii de învăţământ şi pe site-ul propriu, dacă există.

Comisia de mobilitate a unităţii de învăţământ, se constituie în conformitate cu prevederile art. 43, alin. (1, 3) din Metodologie. Această comisie verifică dosarele de înscriere, documentele de studii, avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante solicitate şi îndeplinirea condiţiilor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform Metodologiei, inclusiv îndeplinirea tuturor condiţiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în situaţia în care unitatea de învăţământ a stabilit astfel de condiţii, avizate de inspectoratul şcolar.

Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unităţii de învăţământ sunt analizate în consiliul profesoral şi în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, care selectează şi validează cadrele didactice pentru care se acordă transferul.
La validarea unui cadru didactic pentru care se acordă transferul se ține seama dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de Metodologie, dacă studiile sunt în concordanţă cu postul didactic/catedra vacant(ă) solicitat(ă), conform Centralizatorului, dacă deţine avizele şi atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e) solicitat(e) şi, când este cazul, dacă a promovat proba practică/orală sau inspecția specială la clasă, după caz, în profilul postului didactic/catedrei solicitat(e) şi dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform Metodologiei, inclusiv toate condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante.
Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învăţământ, în perioada prevăzută de Calendar.

Comisia de mobilitate a unităţii de învăţământ realizează ierarhizarea cadrelor didactice conform punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului şcolar şi înaintează consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, prin raport scris, propuneri pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unităţii de învăţământ, conform Anexei nr. 18 la Metodologie, pagina 122.

Directorul emite acordul sau acordul de principiu pentru transferul consimţit al cadrelor didactice în unitatea respectivă, în baza validărilor făcute de consiliul de administraţie, conform modelului din Anexa nr. 18, pag. 123 şi înştiinţează inspectoratul şcolar în legătură cu acordul emis, conform modelului din Anexa nr. 18 la Metodologie, pagina 126.

Titularii aflaţi în restrângere de activitate depun acordul eliberat de director la dosarul înregistrat la inspectoratul şcolar iar comisia judeţeană de mobilitate soluţionează restrângerea de activitate în şedinţă de repartizare, în conformitate cu prevederile art. 45-50 din Metodologie.

În şedinţa de repartizare sunt soluţionate restrângerile de activitate pentru candidaţii care au înregistrat dosare la ISJ Arad în termenul prevăzut de Calendar, conform prevederilor art. 46 din Metodologie, în următoarea ordine:
A. Transfer consimţit pentru cadrele didactice titulare care au obţinut acordul de transfer;

B. Transfer pentru cadrele didactice titulare care nu au obţinut acordul privind transferul consimţit între unităţi sau nu au solicitat acest acord;
a) soluţionarea restrângerii de activitate în cadrul unităţii de învăţământ, în ordinea descrescătoare a punctajului;
b) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul consorţiului şcolar, în ordinea descrescătoare a punctajului;
c) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul aceleiaşi localităţi, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;
d) soluţionarea restrângerii de activitate la nivelul judeţului, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului;
e) soluţionarea restrângerii de activitate în alte judeţe, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (3), în ordinea descrescătoare a punctajului.

Alin. (3) prevede următoarea regulă de prioritate: la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrângerii de activitate, în situaţiile prevăzute la lit. b)-e), au prioritate cadrele didactice care sunt titulare în specialitatea postului/catedrei solicitat(e), conform actului de numire/transfer/repartizare în învăţământ.

C. Detaşare în interesul învăţământului în cazul restrângerile de activitate nesoluţionate prin transfer; se soluţionează la finalul şedinţei de repartizare sau în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform prevederilor art. 48 alin. (1) şi art. 105 alin. (4) din Metodologie.


Calendar

6 martie 2018 - Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete şi afişarea acesteia la inspectoratele şcolare;
6 martie 2018 - Afişarea, la inspectoratele şcolare, a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate,începând cu data de 1 septembrie 2018;
6–9 martie 2018 – Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate înregistrează dosarele, întocmite conform cererii tip (pag. 87 din Metodologie), la inspectoratul şcolar, pentru verificare, evaluare şi stabilirea listei cu punctajele.
12 martie 2018 – Afişarea la inspectoratul şcolar a listei cu punctajele cadrelor didactice, care solicită soluţionarea restrângerii de activitate.
12-13 martie 2018 – Înregistrarea la ISJ Arad a contestaţiilor, referitor la punctajele afişate.
7-19 martie 2018 – Organizarea şi desfăşurarea inspecţiilor speciale la clasă şi a probelor practice/probelor orale de profil pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în situaţiile în care acestea sunt cerute de Metodologie.
19 martie 2018 – Soluţionarea contestaţiilor la punctajele acordate, în consiliul de administraţie al ISJ Arad şi afişarea punctajelor finale.
14-19 martie 2018 - Cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun dosarele, întocmite conform cererii tip (pag. 85 din Metodologie) adresate directorului, la unităţile de învăţământ, în vederea obţinerii acordului/ acordului de principiu pentru transfer consimţit.
20 martie 2018 – Analiza în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a cererilor de obţinere a acordului/acordului de principiu pentru transfer consimţit; directorul emite acordul/acordul de principiu pentru transfer sau refuzul motivat şi îl comunică solicitanţilor; directorul informează inspectoratul şcolar asupra soluţionării cererilor de obţinere a acordului de transfer consimţit.
20-21 martie 2018 – Depunerea contestaţiilor, referitoare la acordul/refuzul pentru transfer consimţit.
21-23 martie 2018 – Soluţionarea contestaţiilor referitoare la acordul de transfer consimţit.
20-26 martie 2018 – Titularii, aflaţi în restrângere de activitate, depun la dosarul înregistrat la comisia judeţeană de mobilitate a ISJ Arad acordul de transfer consimţit, eliberat de unităţile de învăţământ.
27 martie 2018 – Şedinţă de repartizare la inspectoratul şcolar pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, ordinea de prioritate conform art. 46 din Metodologie.
27-28 martie 2018 – Înregistrarea la ISJ Arad a contestaţiilor referitoare la modul de soluţionare a restrângerilor de activitate în şedinţa de repartizare.
29 martie 2018 – Soluţionarea contestaţiilor în Consiliul de administraţie al ISJ Arad.
29 martie-11 aprilie 2018 - ISJ Arad emite şi comunică deciziile de transfer consimţit sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2018.


Fişiere ataşate:
cerere_inspectie clasa_proba_practica-orala.doc [29 KiB]
Descărcat de 140 ori
Coperta dosar.doc [24.5 KiB]
Descărcat de 168 ori
CERERE TIP - de transfer pentru solutionarea restrangerii, adresata inspectorului scolar general.doc [875 KiB]
Descărcat de 217 ori
CERERE TIP - pentru obtinerea acordului de transfer consimtit pentru solutionarea restrangerii, adresata directorului unitatii.doc [417 KiB]
Descărcat de 156 ori
CERERE TIP - detasare in interesul invatamantului pentru nesolutionarea restrangerii de activitate - sesiunea 2018.doc [799.5 KiB]
Descărcat de 116 ori
ADEVERINTA__STATUT_POST_2018.doc [47 KiB]
Descărcat de 230 ori
Sus
   
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 

Ora este UTC+02:00 Europe/Bucharest


Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 0 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  

cron
Furnizat de phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Translation/Traducere: phpBB România