Forum ISJ Arad
http://www.isjarad.ro/forum/

PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI
http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=427&t=37892
Pagina 1 din 1

Autor:  POPESCU ADRIANA [ Mar Feb 19, 2019 4:14 pm ]
Subiectul mesajului:  PRETRANSFER CONSIMȚIT ÎNTRE UNITĂȚI

Etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. j), art. 4 alin. (4-7), art. 5 alin. (3-7), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (8), art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (6), art. 53-57 și art. 104 alin. (3) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5460/12.11.2018, cu modificările şi completările ulterioare, numită în continuare Metodologie.

În conformitate cu prevederile Pct. I, alin. (8) din Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020, Anexa nr. 19 la Metodologia - cadru, în perioada 10 aprilie – 15 mai 2019, se desfăşoară etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, şi de pretransfer prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris al titularilor.

Etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, se desfăşoară la cererea personalului didactic titular:
- în aceeaşi localitate;
- în localitatea de domiciliu;
- pentru apropiere de domiciliu;
- pentru reîntregirea familiei;
- în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii determinată de starea de sănătate, la propunerea medicului de medicină a muncii, în conformitate cu prevederile art. 189 alin. (2) din Legea nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile art. 54 alin. (1) din Metodologie.

În vederea soluţionării în şedinţa de repartizare a cererii de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, după soluţionarea contestaţiilor conform art. 56 alin. (11) din Metodologie, candidaţii depun la inspectoratul şcolar acordurile de principiu emise de directorul / directorii unităţii/unităţilor de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţi, după caz, conform Anexei nr. 18.

Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se realizează în şedinţa de repartizare organizată de comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, conform prevederilor art. 57 alin. (1-4), în perioada prevăzută de Calendar.

În cazul în care abaterile de la prevederile Metodologiei, constatate de comisia județeană de mobilitate, nu sunt remediate la nivelul unității de învățământ, aceeași comisie poate invalida, prin hotărâre, acordurile de principiu emise de consiliul de administrație al unității de învățământ și poate respinge, în ședința de repartizare, ca inadmisibile, solicitările de pretransfer ale cadrelor didactice în cauză (art. 56 alin. (11)).

Prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au cadrele didactice care solicită pretransferul în vederea schimbării locului de muncă ori a felului muncii determinată de starea de sănătate a acestora, la propunerea medicului de medicină a muncii, pentru care s-a comunicat avizul Ministerului Educaţiei Naţionale (art. 57 alin. (4)).

Cadrul didactic titular care nu poate participa la şedinţa de repartizare pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele.

Cadrele didactice titulare care participă la etapele de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ pot ocupa posturi/catedre vacante constituite în unităţi de învăţământ, indiferent de viabilitatea acestor posturi/catedre, conform art. 55 alin. (1), inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, în condiţiile prevăzute de Metodologie.

Conform prevederilor art. 53 alin. (3), acordul de principiu al unității din care pleacă prin pretransfer un cadrul didactic titular se consideră obţinut de drept prin efectul legii, luând în considerare apropierea de domiciliu şi principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 54, alin. (2), cadrul didactic titular care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective.

Cadrul didactic titular care solicită soluţionarea cererii de pretransfer consimţit în unităţi de învăţământ din alte judeţe, anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar, în a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă - art. 54, alin. (1).

• În structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale.
• Cadrele didactice titulare într-o singură unitate de învăţământ şi pe o singură disciplină nu pot solicita pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe o catedră în componența căreia intră și ore din propria normă (art. 55 alin. (1))
• Cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități de învăţământ/specializări pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și orele din propria normă, la una din unitățile/specializările la/pe care este titular, de regulă, în mediul rural, dacă se justifică apropierea de domiciliu – art. 55 alin. (1).
• După soluţionarea contestaţiilor (art. 57 alin. (6), inspectorul şcolar general emite decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ cu precizarea unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, a postului didactic/catedrei, a nivelului de învăţământ şi a regimului de mediu.
În decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică – art. 57 alin. (6).

Schimbul de posturi prin consimţământul scris al cadrelor didactice:

- este o formă de pretransfer care se desfăşoară conform prevederilor art. 58 din Metodologie.
- cadrele didactice titulare care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II și de rezervarea catedrei/postului pe durata invalidității, cadrele didactice pensionate, care au avut calitatea de personal didactic titular, reîncadrate în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2018-2019, respectiv în anul şcolar 2019-2020, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum şi cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar care au împlinit vârsta de 65 de ani sau care vor împlini vârsta de 65 de ani până la data de 31 august 2019 nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimțământ scris.
- fiecare cadru didactic titular care participă la schimbul de posturi/didactice prin consimţământ scris trebuie să aibă, la data solicitării schimbului, studiile necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere, conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, să deţină, la data solicitării schimbului, avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere sau să fi susţinut inspecţia specială la clasă/proba practică/orală necesară ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere.
- pentru posturile didactice/catedrele pe care urmează să se pretransfere prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris care necesită inspecţii speciale/probe practice/orale, cadrele didactice trebuie să promoveze aceste probe cu nota minimum 7 (şapte)/calificativul „admis”, exceptând cadrele didactice titulare pretransferate de pe posturi didactice/catedre similare.
- pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre pe baza consimţământului scris al solicitanţilor nu este condiţionat de domiciliu.
- în vederea realizării schimbului de posturi/catedre prin consimţământ scris, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la inspectoratele şcolare cereri-tip conform Anexei nr. 14, pagina 92, însoţite de documentele menţionate în cerere.
- în etapa de soluţionare a pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, cererile pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris se soluţionează în şedinţa de repartizare organizată de către comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar.
- În vederea realizării schimbului de posturi/catedre prin consimţământ scris între cadre didactice titulare în județe diferite sau într-un județ și municipiul București, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la ambele inspectorate şcolare cereri-tip conform anexei nr. 14, însoţite de documentele menţionate în cerere.
Fiecare cadru didactic se prezintă în ședința de repartizare organizată de inspectoratul şcolar al județului în care dorește să se pretransfere.

Calendar:

5 aprilie 2019
Termenul până la care unităţile de învăţământ comunică la ISJ Arad, pentru avizare, condiţiile specifice şi grilele de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ (nu pot fi modificate condițiile specifice comunicate pentru etapa de transfer consimţit).

10 aprilie 2019
Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;
Afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare (pentru unitățile de învăţământ care nu au avut condiții specifice pentru etapa de transfer).

11-17 aprilie 2019
Înregistrarea dosarelor la ISJ Arad - Cadrele didactice care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ ori pretransfer prin schimb de posturi (Cerere tip - Anexa 14, pag. 89 şi pag. 92 din Metodologie).
Comisia judeţeană de mobilitate şi consilierul juridic al ISJ Arad verifică şi avizează dosarele candidaţilor;
Comisia judeţeană de mobilitate face evaluarea activității profesionale, didactice şi științifice a candidaţilor pe baza documentelor existente la dosar şi acordă punctajele pe baza Fişei de evaluare, aprobată în CA al ISJ Arad din data de 16.01.2019, publicată pe forumu-ul ISJ Arad http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=354&t=37647.

18 aprilie 2019
Afişarea la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ şi a posturilor/catedrelor la care acestea sunt titulare.

23-24 aprilie 2019
Înregistrarea la inspectoratul şcolar a contestaţiilor referitoare la punctajele acordate cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit.

25 aprilie 2019
Soluţionarea în consiliul de administraţie al ISJ Arad a contestaţiilor referitoare la punctajele acordate cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit;
Afişarea punctajelor finale la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina de web a ISJ Arad.

12 aprilie-7 mai 2019
Desfăşurarea inspecţiilor speciale la clasă, a probelor practice, a probelor orale de profil pentru pretransfer consimţit (dacă este cazul – art. 4, alin. (4-7) din Metodologie);
Afişarea rezultatelor la sediul ISJ Arad şi pe pagina web a inspectoratului şcolar.

6-7 mai 2019
Înregistrarea dosarelor de pretransfer la nivelul unităţilor de învăţământ pentru obținerea acordului de principiu.
• Cadrele didactice care solicită acordul de principiu pentru pretransfer, depun dosarele la unităţile de învăţământ care au publicat posturi vacante, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare alte cadre didactice care au depus cereri de pretransfer.
Dosarele se întocmesc pe baza cererii tip - Anexa 14, pag. 87 din Metodologie.

8 mai 2019
Comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii înaintează consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ un Raport scris, întocmit conform Anexei nr. 18 la Metodologie, pagina 126, care conține lista cadrelor didactice ierarhizate în vederea emiterii acordului de principiu pentru pretransfer consimţit;
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ analizează solicitările depuse de cadrele didactice titulare şi comunică hotărârea cu privire la emiterea acordului de principiu pentru pretransfer consimţit.
Directorul emite acordul de principiu pentru pretransfer consimţit sau refuzul motivat şi îl comunică în scris solicitanţilor (Anexa nr. 18 la Metodologie, pag. 127);
Directorul informează în scris inspectoratul şcolar asupra modului în care s-au soluţionat cererile de obţinere a acordului de principiu pentru pretransfer consimţit (Anexa nr.18 la Metodologie, pag. 128);
Cadrele didactice care solicită pretransferul consimţit anexează la dosarele înregistrate la ISJ Arad acordurile de principiu, obţinute de la unităţile de învăţământ.

8-9 mai 2019
Candidaţii depun la sediul ISJ Arad contestaţiile (adresate comisiei judeţene de mobilitate) cu privire la emiterea de către unităţile de învăţământ a acordului de principiu sau a refuzului pentru pretransfer consimţit.

9-10 mai 2019
Soluţionarea la nivelul Comisiei judeţene de mobilitate a contestaţiilor cu privire la emiterea de către unităţile de învăţământ a acordului de principiu pentru pretransfer consimţit;
În situaţia în care comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constată abateri de la prevederile Metodologiei, într-o unitate de învăţământ, preşedintele comisiei judeţene solicită în scris directorului unităţii de învăţământ respective revenirea asupra situaţiei şi reluarea procedurilor legale pentru corectarea erorilor constatate de inspectoratul şcolar.
Directorii acestor unităţi de învăţământ emit noi acorduri de principiu, conform hotărârilor consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ respective, după reluarea procedurilor legale şi le comunică inspectoratului şcolar şi candidaţilor care au formulat contestaţii.

13 mai 2019
Şedinţa de repartizare, organizată de inspectoratul şcolar pentru soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţi şi schimb de posturi prin consimţământul scris al titularilor.

13-14 mai 2019
Înregistrarea contestaţiilor la ISJ Arad cu privire la modul de soluţionare în şedinţa de repartizare a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.

15 mai 2019
Soluţionarea în CA al ISJ Arad a contestaţiilor cu privire la modul de soluţionare în şedinţa de repartizare a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.

16 mai 2019

Reactualizarea listei posturilor didactice, a catedrelor vacante / rezervate şi afişarea cesteia la sediul ISJ Arad;

16-24 mai 2019
Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ şi pretransfer prin schimb de posturi.

Fişiere ataşate:
COPERTA DOSAR PRETRANSFER.doc [31 KiB]
Descărcat de 464 ori
CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta de repartizare a solicitarilor de pretransfer consimtit - 2019.doc [880 KiB]
Descărcat de 494 ori
CEREREA TIP adresata directorului unitatii in care se solicita pretransferul, pentru obtinerea acordului de principiu pentru pretransfer - 2019.doc [416.5 KiB]
Descărcat de 487 ori
CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta de repartizare a solicitarilor de schimb de posturi intre titulari - 2019.doc [497 KiB]
Descărcat de 253 ori
MODEL ADEVERINTA STATUT POST - eliberata de unitatea de invatamant in care candidatul este titular; situatia postulu care se vacanteaza prin pretransfer - 2019.doc [50 KiB]
Descărcat de 520 ori
cerere_inspectie clasa_proba_practica-orala.doc [29.5 KiB]
Descărcat de 379 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/