Forum ISJ Arad

Comunicarea cu institutiile de invatamant din judetul Arad
Acum este Mar Iun 02, 2020 9:51 am

Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest


ActivNET - Service IT ~ Realizare si Gazduire Pagini Web ~ Instalare/Configurare Servere ~ Publicitate Online ~ Achizitie Domenii Web


Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: PLATA CU ORA 2019
MesajScris: Lun Iul 29, 2019 9:38 am 
Neconectat

Membru din: Mie Apr 20, 2005 12:55 pm
Mesaje: 1397
Cadrul juridic:
Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020, aprobată prin OMEN nr. 5460/12.11.2018, cu modificările şi completările ulterioare (OMEN nr. 3886/11.04.2019), numită în continuare Metodologie:
Art. 94 – 96, art. 4 alin. (1) lit. w) din Metodologie.

Personalul didactic de predare, de conducere din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar, precum şi personalul de îndrumare şi control poate fi salarizat prin plata cu ora în condiţiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu respectarea Normelor metodologice aprobate prin OMEN nr. 4165/2018, cu modificările ulterioare şi a Normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe, aprobate prin OMEN nr. 4827/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
• Personalul didactic de predare şi de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activităţii în regim de plată cu ora, doar după efectuarea normei complete;
• Salarizarea în regim de plată cu ora pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control se realizează numai pentru orele care depășesc limita maximă de ore pentru obligaţia de predare;
• Personalul de conducere din unităţile/instituţiile de învăţământ preuniversitar, precum şi personalul de îndrumare şi control poate fi încadrat, la cerere, în regim de plata cu ora pe posturile didactice/catedrele rămase neocupate, până la cel mult jumătate din numărul de ore pe săptămână dintr-o normă didactică;
• Încadrarea în regim de plata cu ora a personalului de conducere şi a personalului de îndrumare şi control din cadrul inspectoratelor şcolare se realizează cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

1. ORDINEA OCUPĂRII posturilor/catedrelor/orelor în regim de plată cu ora

A. După încheierea contractelor individuale de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, cu personalul didactic calificat repartizat conform Metodologiei, directorul unităţii de învăţământ atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate în regim de plata cu ora personalului didactic de predare titular în unitatea de învăţământ, la solicitarea, în scris, a acestuia.
a. Directorul comunică la inspectoratul şcolar, în perioada prevăzută în Calendar, situaţia încadrării în regim de plată cu ora a titularilor unităţii
b. Personalul didactic titular căruia i s-a atribuit ore în sistem de plata cu ora încheie contract individual de muncă în regim de plata cu ora cu directorul unităţii de învăţământ.
B. După atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor rămase neocupate în regim de plată cu ora personalului didactic de predare titular în unitatea de învăţământ, directorii unităţilor de învăţământ în care mai rămân posturi didactice/catedre/ore neocupate acordă avizul pentru încadrarea în regim de plată cu ora, în baza:
• prezentării unui curriculum vitae;
• susţinerii unui interviu,
în perioada prevăzută în Calendar, cu respectarea condiţiilor de studii, avizelor şi atestatelor necesare ocupării posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, pentru:
a. personalului didactic de predare titular în altă unitate de învăţământ;
b. specialiștii consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare (personal asociat);
c. personalul angajat în alte domenii de activitate (personal asociat);
d. personalului didactic pensionat.
Notă:
Aceste categorii de candidaţi depun, conform Calendarului, un dosar întocmit conform cererii tip, la secretariatul unităţii de învăţământ în vederea obţinerii avizului precum şi la inspectoratul şcolar pentru introducerea datelor în aplicaţia informatică a MEN şi emiterea deciziei ISJ de repartizare pe post.
Pe baza deciziei ISJ de repartizare se încheie contractul individual de muncă în regim de plată cu ora cu directorul unităţii de învăţământ.

C. În perioada prevăzută în Calendar, inspectoratul şcolar repartizează, în şedinţă de repartizare, în următoarea ordine de prioritare:
a) cadrele didactice titulare rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;
b) cadrele didactice titulare rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice, conform prezentei Metodologii;
c) candidaţii cu studii corespunzătoare postului rămaşi nerepartizaţi sau cu norma incompletă, conform art. 90 din Metodologie (suplinitori calificaţi);
d) candidații repartizați după concursul naţional din sesiunea 2019 şi candidaţii repartizaţi în baza rezultatelor obţinute la concursurile de titularizare 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 sau 2013 în etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre și care solicită o nouă repartizare, conform art. 90 din Metodologie;
e) personalul didactic de predare titular care a solicitat încadrarea în regim de plată cu ora, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor de departajare stabilite;
f) specialiştii consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare şi personalul calificat, angajat în alte domenii de activitate, care au solicitat încadrarea în regim de plată cu ora, rămaşi neîncadraţi, selectaţi în baza criteriilor de departajare stabilite;
g) personalul didactic calificat pensionat din învăţământul preuniversitar rămas neîncadrat, care nu depăşeşte cu cel mult 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, selectat în baza criteriilor de departajare stabilite;
h) personalul didactic calificat pensionat din învăţământul preuniversitar, care depăşeşte cu 3 (trei) ani vârsta legală de pensionare, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor de departajare stabilite;
i) personalul didactic calificat pensionat din alte domenii de activitate, care a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, rămas neîncadrat, selectat în baza criteriilor de departajare stabilite.

Criterii de departajare:
Pentru departajarea personalului didactic de mai sus, prevăzut la lit. e) - i), se aplică, în ordine următoarele criterii:
a) domiciliul în localitatea în care solicită postul;
b) continuarea activităţii didactice în aceeaşi unitate de învăţământ în care a funcţionat şi în anul şcolar anterior;
c) rezultatul obţinut la interviu;
d) gradul didactic;
e) nota/media obţinută la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
f) media obţinută la examenul de licenţă/absolvire a studiilor, respectiv media obţinută la examenul de bacalaureat pentru absolvenţii liceelor pedagogice.

D. Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate rămase neocupate după încadrarea personalului didactic de predare titular, a personalului didactic asociat sau pensionat în regim de plată cu ora, se atribuie în regim de plată cu ora, prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, în ordine:
a. mai întâi personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în unitatea de învăţământ (suplinitori calificaţi);
b. apoi se emit avize pentru încadrarea în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în alte unităţi de învăţământ (suplinitori calificaţi).
Situaţia posturilor ocupate prin decizia directorului şi a avizelor emise de către director se comunică inspectoratului şcolar, conform Calendarului.

2. Organizarea şi susţinerea interviului

Personalul didactic de predare titular în altă unitate de învăţământ şi cel angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în altă unitate de învăţământ, specialiştii consacraţi în domeniul de specialitate al curriculei şcolare, personalul calificat angajat în alte domenii de activitate, personalul didactic pensionat, care solicită, în scris, încadrarea în regim de plată cu ora, susţin interviul în faţa unei comisii constituite la nivelul unităţii de învăţământ.

Comisia constituită la nivelul unităţii de învăţământ, prin decizie a directorului, la propunerea consiliului profesoral, are următoarea componenţă:
a) preşedinte – cadru didactic titular, responsabil de comisie metodică/ șef de catedră;
b) membri: 2 cadre didactice titulare din unitatea de învăţământ.

Comisia verifică dosarele de înscriere ale candidaților, documentele de studii, avizele şi atestatele necesare şi îndeplinirea tuturor condiţiilor necesare ocupării posturilor didactice solicitate, conform Metodologiei.

Comisia evaluează curriculum-ul vitae existent la dosar pe baza unor criterii unice stabilite la nivelul unității (punctaj).

Comisia elaborează, în vederea susținerii interviului, bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice de specialitate şi de didactica specialităţii.
Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările conținute de acesta.
Interviul se evaluează cu note de la 10 la 1, iar nota minimă de promovare este 5 (cinci).
Rezultatele interviului se comunică inspectoratului şcolar, conform machetei specifice.

3. Calendarul activităţilor:

1. Afişarea la ISJ Arad şi postarea pe pagina web, domeniul Resurse umane, a listei actualizate a posturilor didactice, catedrelor şi fracţiunilor de normă didactică neocupate 2 august 2019.
2. Depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora, întocmite conform cererii – tip (pag. 117-119 din Metodologie) 19-27 august 2019.
a. la unitățile de învățământ, în vederea susţinerii interviului şi obţinerii avizului;
b. la inspectoratul școlar pentru verificare şi introducerea datelor în sistemul informatic.
3. Susţinerea interviurilor la nivelul unităţilor de învăţământ, în vederea obţinerii avizului pentru încadrarea în regim de plată cu ora. 19-27 august 2019.[/b
4. Atribuirea orelor vacante/rezervate în regim de plată cu ora personalului didactic titular la nivelul unităților de învățământ, prin decizie a directorilor unităților de învățământ. 28 august 2019
5. Emiterea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic titular din alte unități de învățământ, personalului didactic asociat și personalului didactic pensionat, pe baza rezultatelor obţinute la interviu. 28 august 2019
7. Directorul transmite la inspectoratul școlar conform procedurii specifice de comunicare a posturilor (Resurse umane), lista posturilor didactice complete și incomplete rămase neocupate datorită neprezentării la post a candidaților repartizați în etapele anterioare precum şi alte posturi didactice care au devenit rezervate/vacante după ultima actualizare a listei. Termen: 29 august 2019.
8. Acordarea avizului pentru încadrare în regim de plată cu ora personalului didactic angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ (suplinitori calificaţi). Termen: 29 august 2019.
9. ŞEDINŢĂ DE REPARTIZARE: 30 august 2019
a) repartizarea candidaților conform ordinii de prioritate prevăzută în art. 94 alin. (7) din Metodologie;
b) repartizarea candidaților conform ordinii de prioritate prevăzută în art. 96 alin. (3) din Metodologie.
10. Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad emite şi comunică deciziile de repartizare în vederea încadrării în regim de plată cu ora. Termen: 2-6 septembrie 2019.
Notă:
Angajarea personalului didactic de predare calificat pe posturi didactice/catedre, în regim de plata cu ora, se realizează pe durata cursurilor sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului şcolar, cu respectarea prevederilor Centralizatorului, a condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (2)-(6), a prevederilor Metodologiei, a Normelor metodologice aprobate prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4165/2018, cu modificările ulterioare şi a Normelor metodologice aprobate prin ordinul ministrului


Fişiere ataşate:
COPERTA DOSAR plata cu ora.doc [26.5 KiB]
Descărcat de 243 ori
Cerere Plata cu ora.pdf [348.19 KiB]
Descărcat de 659 ori
Curriculum-vitae.pdf [163.52 KiB]
Descărcat de 218 ori
PO_EXTRAS_METODOLOGIE.docx [20.27 KiB]
Descărcat de 279 ori
Sus
   
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 

Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest


Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 0 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  

Furnizat de phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Translation/Traducere: phpBB România