Forum ISJ Arad

Comunicarea cu institutiile de invatamant din judetul Arad
Acum este Sâm Feb 29, 2020 3:06 pm

Ora este UTC+02:00 Europe/Bucharest


ActivNET - Service IT ~ Realizare si Gazduire Pagini Web ~ Instalare/Configurare Servere ~ Publicitate Online ~ Achizitie Domenii Web


Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: PRETRANSFER 2018
MesajScris: Mar Mar 13, 2018 10:20 am 
Neconectat

Membru din: Mie Apr 20, 2005 12:55 pm
Mesaje: 1368
Etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, se desfăşoară la cererea personalului didactic titular, în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu, pentru apropiere de domiciliu sau pentru reîntregirea familiei, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. m), art. 74 - 79 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin OMEN nr. 5485/13.11.2017, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Pct. I, alin. (9) din Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, Anexa nr. 19 la Metodologia - cadru, în perioada 30 martie – 31 iulie 2018, se desfăşoară etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, şi de pretransfer prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris al titularilor.

Calendar:
29 martie 2018
- Termenul până la care unităţile de învăţământ comunică la ISJ Arad, pentru avizare, condiţiile specifice şi grilele de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ (nu pot fi modificate condițiile specifice comunicate pentru etapa de transfer consimţit).

30 martie 2018
- Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete;
- Afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, avizate de inspectoratele şcolare (pentru unitățile de învăţământ care nu au avut condiții specifice pentru etapa de transfer).

3-12 aprilie 2018
- Înregistrarea dosarelor la ISJ Arad - Cadrele didactice care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ ori pretransfer prin schimb de posturi (Cerere tip - Anexa 14, pag. 87 şi pag. 90 din Metodologie).
- Comisia judeţeană de mobilitate şi consilierul juridic al ISJ Arad verifică şi avizează dosarele candidaţilor;
- Comisia judeţeană de mobilitate face evaluarea activității profesionale, didactice şi științifice a candidaţilor pe baza documentelor existente la dosar şi acordă punctajele pe baza Fişei de evaluare, aprobată în CA al ISJ Arad din data de 27.12.2017, publicată pe site la adresa viewtopic.php?f=354&t=35075

13 aprilie 2018
- Afişarea la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ şi a posturilor/catedrelor la care acestea sunt titulare.

16-17 aprilie 2018
- Înregistrarea la inspectoratul şcolar a contestaţiilor referitoare la punctajele acordate cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit.

18 aprilie 2018

- Soluţionarea în consiliul de administraţie al ISJ Arad a contestaţiilor referitoare la punctajele acordate cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit;
- Afişarea punctajelor finale la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina de web a ISJ Arad.

16-26 aprilie 2018
- Desfăşurarea inspecţiilor speciale la clasă, a probelor practice, a probelor orale de profil pentru pretransfer consimţit (dacă este cazul – art. 4, alin. (4-10) din Metodologie);
- Afişarea rezultatelor la sediul ISJ Arad şi pe pagina web a inspectoratului şcolar.

16-26 aprilie 2018
- Înregistrarea dosarelor de pretransfer la nivelul unităţilor de învăţământ.
- Cadrele didactice care solicită acordul de principiu pentru pretransfer, depun dosarele la unităţile de învăţământ care au publicat posturi vacante, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare alte cadre didactice care au depus cereri de pretransfer.
* Dosarele se întocmesc pe baza cererii tip - Anexa 14, pag. 85 din Metodologie.

27 aprilie 2018
- Comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii înaintează consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ un raport scris (Anexa nr. 18 la Metodologie, pag. 124) cu lista cadrelor didactice ierarhizate în vederea emiterii acordului de principiu pentru pretransfer consimţit;
- Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ analizează solicitările depuse de cadrele didactice titulare şi comunică hotărârea cu privire la emiterea acordului de principiu pentru pretransfer consimţit.
- Directorul emite acordul de principiu pentru pretransfer consimţit sau refuzul motivat şi îl comunică în scris solicitanţilor (Anexa nr. 18 la Metodologie, pag. 125);
- Directorul informează în scris inspectoratul şcolar asupra modului în care s-au soluţionat cererile de obţinere a acordului de principiu pentru pretransfer consimţit (Anexa nr.18 la Metodologie, pag. 126);
- Cadrele didactice care solicită pretransferul consimţit anexează la dosarele înregistrate la ISJ Arad acordurile de principiu, obţinute de la unităţile de învăţământ.

27 aprilie – 2 mai 2018
- Candidaţii depun la sediul ISJ Arad contestaţiile (adresate comisiei judeţene de mobilitate) cu privire la emiterea de către unităţile de învăţământ a acordului de principiu sau a refuzului pentru pretransfer consimţit.

3 mai 2018
- Soluţionarea la nivelul Comisiei judeţene de mobilitate a contestaţiilor cu privire la emiterea de către unităţile de învăţământ a acordului de principiu pentru pretransfer consimţit;
- În situaţia în care comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constată abateri de la prevederile Metodologiei, într-o unitate de învăţământ, preşedintele comisiei judeţene solicită în scris directorului unităţii de învăţământ respective revenirea asupra situaţiei şi reluarea procedurilor legale pentru corectarea erorilor constatate de inspectoratul şcolar.
- Directorii acestor unităţi de învăţământ emit noi acorduri de principiu, conform hotărârilor consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ respective, după reluarea procedurilor legale şi le comunică inspectoratului şcolar şi candidaţilor care au formulat contestaţii.

27 iulie 2018
- Şedinţa de repartizare organizată de inspectoratul şcolar pentru soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţi şi schimb de posturi prin consimţământul scris al titularilor.

27 şi 30 iulie 2018
- Înregistrarea contestaţiilor la ISJ Arad cu privire la modul de soluţionare în şedinţa de repartizare a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.

31 iulie 2018
- Soluţionarea în CA al ISJ Arad a contestaţiilor cu privire la modul de soluţionare în şedinţa de repartizare a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.

1 august 2018
- Reactualizarea listei posturilor didactice, a catedrelor vacante / rezervate şi afişarea cesteia la sediul ISJ Arad;

2-24 august 2018
- Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ şi pretransfer prin schimb de posturi.

Comisia de mobilitate, constituită la nivelul unităţii de învăţământ, are următoarele atribuţii, conform prevederilor art. 77 alin. (4) din Metodologie:
- verifică dosarele şi îndeplinirea tuturor condiţiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, în situaţia în care unitatea de învăţământ a stabilit astfel de condiţii, avizate de inspectoratul şcolar;
- dacă departajarea cadrelor didactice nu se poate realiza în baza condiţiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice vacante şi două sau mai multe cadre didactice care îndeplinesc toate condiţiile specifice solicită acelaşi post didactic, precum şi în situaţia în care unitatea de învăţământ nu a stabilit condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante şi două sau mai multe cadre didactice solicită acelaşi post didactic, comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ realizează ierarhizarea acestor cadre didactice conform criteriilor prevăzute la art. 77, alin. (5) din Metodologie, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului şcolar, potrivit Anexei nr. 2 (Fişa de evaluare a activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a candidaţilor participanţi la etapele de mobilitate a personalului didactic de predare pentru anul şcolar 2018-2019 – publicată la adresa viewtopic.php?f=354&t=35075).
- în situaţia punctajelor egale, pentru acelaşi criteriu, departajarea se realizează în baza criteriilor socio-umanitare dovedite prin documente justificative.
- la ierarhizarea cadrelor didactice, comisia constituită la nivelul unităţii de învăţământ trebuie să ţină seama dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru pretransfer prevăzute de Metodologie, cerinţele de studii conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, dacă deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic solicitat sau dacă a promovat inspecţia specială la clasă, proba practică/orală în profilul postului didactic solicitat şi, trebuie să ţină seama în ordine, de următoarele criterii, pe baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, conform prevederilor art. 77 alin. (5):
a) cadrul didactic este titular în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
b) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
c) cadrul didactic este titular la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
d) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate şi are şi domiciliul în aceeaşi localitate în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă);
e) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate în localitatea în care solicită postul didactic/catedra vacant(ă) şi are domiciliul în altă localitate;
f) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/catedra;
g) cadrul didactic este titular în altă specialitate decât cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de învăţământ/unităţi de învăţământ din altă localitate şi are domiciliul într-o localitate apropiată de localitatea în care solicită postul didactic/catedra.
- comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ înaintează consiliului de administraţie al unităţii un Raport scris, întocmit conform Anexei nr. 18 la Metodologie, pagina 124

Consiliul de administraţie al unităţii:
- stabileşte şi validează lista finală cu ierarhizarea, conform art. 77 alin. (5), a cadrelor didactice titulare care au depus dosare pentru pretransferul consimţit în unitatea de învăţământ respectivă.
- în baza validării făcute de consiliul de administraţie, directorul emite acorduri de principiu pentru posturile didactice vacante sau care se pot vacanta în etapa de pretransfer, precum şi acorduri de principiu pentru cadrele didactice situate pe locurile 2, 3, 4..., în ordinea ierarhizării, privind pretransferul cadrelor didactice în unitatea de învăţământ respectivă, în ipoteza că celelalte cadre didactice, situate pe locurile anterioare, nu optează în şedinţa de repartizare pentru soluţionarea pretransferului în unitatea de învăţământ respectivă.

În vederea soluţionării în şedinţa de repartizare a cererii de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, după soluţionarea contestaţiilor conform art. 77 alin. (10) din Metodologie, candidaţii depun la inspectoratul şcolar acordurile de principiu emise de directorul / directorii unităţii/unităţilor de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţi, după caz, conform anexei nr. 18.
Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se realizează în şedinţa de repartizare organizată de comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar conform prevederilor art. 78 alin. (2-3), în perioada prevăzută de Calendar.
În cazul în care abaterile constatate de comisia județeană de mobilitate nu sunt remediate la nivelul unității de învățământ, aceeași comisie poate invalida, prin hotărâre, acordurile de principiu emise de consiliul de administrație și poate respinge, în ședința de repartizare, ca inadmisibile, solicitările de pretransfer ale cadrelor didactice în cauză.
Cadrul didactic titular care nu poate participa la şedinţa de repartizare pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele.
Cadrele didactice titulare care participă la etapele de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ pot ocupa catedre vacante constituite în unităţi de învăţământ, indiferent de viabilitatea acestora, conform art. 76, alin. (1), inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, în condiţiile prevăzute de Metodologie.
Conform prevederilor art. 74 alin. (3), acordul de principiu al unității/unităților din care se pretransferă cadrul didactic titular se consideră obţinut de drept prin efectul legii, luând în considerare apropierea de domiciliu şi principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 75, alin. (2), cadrul didactic titular care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective.
Cadrul didactic titular care solicită soluţionarea cererii de pretransfer consimţit în unităţi de învăţământ din alte judeţe, anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar, în a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă - art. 75, alin. (1).
• În structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale.
• Cadrele didactice titulare într-o singură unitate de învăţământ şi pe o singură disciplină nu pot solicita pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe o catedră în componența căreia intră și ore din propria normă.
• Cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități de învăţământ/specializări pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și orele din propria normă, la una din unitățile/specializările la/pe care este titular, de regulă, în mediul rural, dacă se justifică apropierea de domiciliu – art. 76 alin. (1).
• După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ cu precizarea unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, a postului didactic/catedrei, a nivelului de învăţământ şi a regimului de mediu. În decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică – art. 78 alin. (5).

Schimbul de posturi prin consimţământul scris al cadrelor didactice:

- este o formă de pretransfer care se desfăşoară conform prevederilor art. 79 din Metodologie.
- cadrele didactice titulare care au împlinit vârsta standard de pensionare sau care vor împlini vârsta standard de pensionare până la data de 31 august 2019, precum şi cadrele didactice titulare care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II şi de rezervarea catedrei/postului pe durata invalidităţii, nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris.
- fiecare cadru didactic titular care participă la schimbul de posturi/didactice prin consimţământ scris trebuie să aibă, la data solicitării schimbului, studiile necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere, conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, să deţină, la data solicitării schimbului, avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere sau să fi susţinut inspecţia specială la clasă/proba practică/orală necesară ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere.
- pentru posturile didactice/catedrele pe care urmează să se pretransfere prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris care necesită inspecţii speciale/probe practice/orale, cadrele didactice trebuie să promoveze aceste probe cu nota minimum 7 (şapte)/calificativul „admis”, exceptând cadrele didactice titulare pretransferate de pe posturi didactice/catedre similare.
- pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre pe baza consimţământului scris al solicitanţilor nu este condiţionat de domiciliu.
- în vederea realizării schimbului de posturi/catedre prin consimţământ scris, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la inspectoratele şcolare cereri-tip conform anexei nr. 14, pagina 90, însoţite de documentele menţionate în cerere.
- în etapa de soluţionare a pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, cererile pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris se soluţionează în şedinţa de repartizare organizată de către comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar.


Fişiere ataşate:
COPERTA DOSAR PRETRANSFER.doc [31 KiB]
Descărcat de 332 ori
CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general pentru solutionarea in sedinta de repartizare a cererilor de pretransfer consimtit - 2018.doc [875 KiB]
Descărcat de 351 ori
CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru solutionarea in sedinta de repartizare a cererilor de schimb de posturi intre titulari - 2018.doc [427 KiB]
Descărcat de 233 ori
CEREREA TIP adresata directorului unitatii in care se solicita pretransferul pentru obtinerea acordului de principiu pentru pretransfer - 2018.doc [417 KiB]
Descărcat de 310 ori
Sus
   
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 

Ora este UTC+02:00 Europe/Bucharest


Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  

cron
Furnizat de phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Translation/Traducere: phpBB România