Forum ISJ Arad

Comunicarea cu institutiile de invatamant din judetul Arad
Acum este Mie Apr 08, 2020 6:37 am

Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest


ActivNET - Service IT ~ Realizare si Gazduire Pagini Web ~ Instalare/Configurare Servere ~ Publicitate Online ~ Achizitie Domenii Web


Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 
Autor Mesaj
MesajScris: Joi Feb 11, 2016 8:56 am 
Neconectat

Membru din: Mie Apr 20, 2005 12:55 pm
Mesaje: 1383
Etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cererea personalului didactic titular, pe criteriul apropierii de domiciliu, se desfăşoară cu respectarea prevederilor art. 4 lit. j), art. 13 alin. (3), art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (7),art. 31 alin. (5, 7, 9, 11), art. 51, art. 52, art. 53, art. 54, art. 55 şi art. 56 din Metodologia- cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017, aprobată prin OMECS nr.5559/27.10.2015; în conformitate cu prevederile Pct. I, alin. (7) din Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2016-2017, Anexa nr. 19 la Metodologia - cadru, în perioada 22 martie - 28 aprilie 2016, se desfăşoară etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, şi de pretransfer prin schimb de posturi pe baza consimţământului scris al titularilor.

Calendar:

22-23 martie 2016

Unităţile de învăţământ comunică la ISJ Arad, în vederea avizării, hotărârea consiliilor de administraţie privind condiţiile specifice de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante şi a grilelor de evaluare aferente (dacă este cazul), pentru etapa de pretransfer consimţit.
24 martie 2016
Afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând toate posturile didactice/catedrele vacante, complete şi incomplete;
Afişarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice avizate de inspectoratele şcolare, necesare ocupării posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.
25-30 martie 2016
înregistrarea dosarelor la ISJ Arad: Cadrele didactice care solicită pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ ori pretransfer prin schimb de posturi (Cerere tip - Anexa 14, pag. 84-87 din Metodologie).
Comisia judeţeană de mobilitate şi consilierul juridic al ISJ Arad verifică şi avizează dosarele candidaţilor;
Comisia judeţeană de mobilitate face evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice a candidaţilor pe baza documentelor existente la dosar şi acordă punctajele pe baza Fişei de evaluare - Anexa nr. 2 la Metodologie;
1 aprilie 2016
Afişarea la inspectoratul şcolar şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cu precizarea unităţilor de învăţământ şi a posturilor/catedrelor la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri de pretransfer, conform datelor existente în sistemul informatizat al MENCS.
1 şi 4 aprilie 2016
înregistrarea la inspectoratul şcolar a contestaţiilor referitoare la punctajele acordate cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit.
4 aprilie 2016
Desfăşurarea probelor practice/orale de profil pentru pretransfer consimţit (dacă este cazul- ari. 31, alin. 5 din Metodologie)', Afişarea rezultatelor la sediul ISJ şi pe pagina web a inspectoratului şcolar
5 aprilie 2016
Soluţionarea în consiliul de administraţie al ISJ Arad a contestaţiilor referitoare la punctajele acordate cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimţit;
Afişarea punctajelor finale la sediul inspectoratului şcolar şi pe pagina de web a acestuia.
5-8 aprilie 2016

înregistrarea dosarelor de pretransfer la nivelul unităţilor de învăţământ:
Cadrele didactice care solicită acordul/acordul de principiu pentru pretransfer, depun dosarele la unităţile de învăţământ care au publicat posturi vacante, pentru obţinerea acordului, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare alte cadre didactice care au depus cereri de pretransfer, pentru obţinerea acordului de principiu.
Dosarele se întocmesc pe baza cererii tip - Anexa 14, pag. 82 din Metodologie.
11-15 aprilie 2016
Comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii înaintează consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ un raport scris (Anexa nr. 18 la Metodologie) cu lista cadrelor didactice ierarhizate în vederea emiterii acordului/acordului de principiu pentru pretransfer consimţit;
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ analizează solicitările depuse de cadrele didactice titulare şi comunică hotărârea cu privire la emiterea acordului sau a acordului de principiu pentru pretransfer consimţit.
Directorul emite acordul/acordul de principiu pentru pretransfer consimţit sau refuzul motivat şi îl comunică în scris solicitanţilor;
Directorul informează în scris inspectoratul şcolar asupra soluţionării cererilor de obţinere a acordului de pretransfer consimţit (Anexa nr. 18 la Metodologie)',
Cadrele didactice care au solicitat pretransfer consimţit anexează la dosarele înregistrate la ISJ Arad acordurile/acordurile de principiu obţinute de la unităţile de învăţământ.
15 şi 18 aprilie 2016
Candidaţii depun la sediul ISJ Arad contestaţiile (adresate comisiei judeţene de mobilitate) cu privire la emiterea de către unităţile de învăţământ a acordului/acordului de principiu pentru pretransfer consimţit.
19-21 aprilie 2016
Soluţionarea la nivelul Comisiei judeţene de mobilitate a contestaţiilor cu privire la emiterea de către unităţile de învăţământ a acordului/acordului de principiu pentru pretransfer consimţit;
În situaţia în care comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constată abateri de la prevederile Metodologiei, într-o unitate de învăţământ, preşedintele comisiei judeţene solicită în scris directorului unităţii de învăţământ respective revenirea asupra situaţiei şi reluarea procedurilor legale.
Directorii acestor unităţi de învăţământ emit noi acorduri/acorduri de principiu, conform hotărârilor consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ respective, după reluarea procedurilor legale.
22 aprilie 2016
Şedinţa publică organizată de inspectoratul şcolar pentru soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţi / schimb de posturi prin consimţământul scris al titularilor.
22 şi 25 aprilie 2016
Înregistrarea contestaţiilor la ISJ Arad cu privire la modul de soluţionare în şedinţă publică a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.
26 aprilie 2016
Soluţionarea în CA al ISJ Arad a contestaţiilor cu privire la modul de soluţionare în şedinţă publică a cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ.
27 aprilie 2016
Reactualizarea listei posturilor didactice, a catedrelor vacante / rezervate şi afişareacesteia la sediul ISJ Arad;
28 aprilie-6 mai 2016
Emiterea şi comunicarea deciziilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ / pretransfer prin schimb de posturi.

În vederea soluţionării cererii de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, după soluţionarea contestaţiilor conform art. 54 alin. (10) din Metodologie, candidaţii depun la inspectoratul şcolar acordul/acordurile/acordurile de principiu ale conducerii/ conducerilor unităţii/ unităţilor de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţi, după caz, conform anexei nr. 18.
Soluţionarea cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ se realizează în şedinţa publică organizată de către comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar - art. 55 alin. (3), în perioada prevăzută de Calendar.
Cadrul didactic titular care nu poate participa la şedinţa publică de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele.
La etapa de pretransfer participă cadrele didactice titulare prevăzute la art. 31 alin. (7-9) din Metodologie, precum şi cadrele didactice prevăzute la art. 31 alin. (11), la cererea acestora, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar în aceeaşi localitate, în localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3) din Metodologie sau pentru apropiere de domiciliu.
Cadrele didactice titulare care participă la etapele de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ pot ocupa catedre vacante constituite în unităţi de învăţământ, indiferent de viabilitatea acestora, conform art. 30, alin. (7), inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, în condiţiile prevăzute de Metodologie conform prevederilor art. 53, alin. (1).
Conform prevederilor art. 51 alin. (3), acordul de principiu al unităţii/unităţilor din care se pretransferă cadrul didactic titular se consideră obţinut de drept prin efectul legii, luând în considerare apropierea de domiciliu şi principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform prevederilor art. 52, alin. (2), cadrul didactic titular care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, în etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ respective.
Cadrul didactic titular care solicită soluţionarea cererii de pretransfer consimţit în unităţi de învăţământ din alte judeţe, anexează la cererea de înscriere adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar, în a cărui rază teritorială este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer în alt judeţ a solicitantului a fost luată în evidenţă - art. 52, alin. (1).
• În structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opţionale.
• Cadrele didactice titulare într-o singură unitate de învăţământ şi pe o singură disciplină nu pot solicita pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar pe o catedră în componenţa căreia intră şi ore din propria normă.
• Cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ/specializări pot solicita pretransferul pe o catedră în componenţa căreia intră şi orele din propria normă, la una din unităţile/specializările la/pe care este titular, de regulă, în mediul rural, dacă se justifică apropierea de domiciliu - art. 53 alin. (1).
• După soluţionarea contestaţiilor, inspectorul şcolar general emite decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ cu precizarea unităţii/unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică, a postului didactic/catedrei, a nivelului de învăţământ şi a regimului de mediu. în decizia de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ nu se precizează viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se precizează numai în situaţia în care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unităţii de învăţământ cu personalitate juridică - art. 55 alin. (5).
Schimbul de posturi prin consimţământul scris al cadrelor didactice:
• este o formă de pretransfer care se desfăşoară conform prevederilor art. 56 din Metodologie.
• cadrele didactice titulare care au împlinit vârsta standard de pensionare sau care vor împlini vârsta standard de pensionare până la data de 31 august 2017, precum şi cadrele didactice titulare care beneficiază de pensie de invaliditate de gradul I sau II şi de rezervarea catedrei/postului pe durata invalidităţii, nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris.
• fiecare cadru didactic titular care participă la schimbul de posturi/didactice prin consimţământ scris trebuie să aibă, la data solicitării schimbului, studiile necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere, conform Centralizatorului, iar în situaţiile în care este cazul, să deţină, la data solicitării schimbului, avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere.
• pentru posturile didactice/catedrele pe care urmează să se pretransfere prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris care necesită probe practice/orale, cadrele didactice trebuie să promoveze aceste probe, exceptând cadrele didactice titulare pretransferate de pe posturi didactice/catedre similare.
• pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre pe baza consimţământului scris al solicitanţilor nu este condiţionat de domiciliu.
• în vederea realizării schimbului de posturi/catedre prin consimţământ scris, fiecare din cadrele didactice solicitante depun la inspectoratele şcolare cereri-tip conform anexei nr. 14, pagina 87, însoţite de documentele menţionate în cerere. în etapa de soluţionare a pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, cererile pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimţământ scris se soluţionează în şedinţa publică organizată de către comisia judeţeană de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în perioada prevăzută de Calendar.


Fişiere ataşate:
COPERTA DOSAR PRETRANSFER.doc [28.5 KiB]
Descărcat de 490 ori
CERERE_PRE_ISJ_2016.doc [812.5 KiB]
Descărcat de 818 ori
CERERE_PRE_DIR_2016.doc [468 KiB]
Descărcat de 846 ori
CERERE_PRE_SCH_2016.doc [436 KiB]
Descărcat de 597 ori
Sus
   
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou  Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ] 

Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest


Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  

cron
Furnizat de phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Translation/Traducere: phpBB România