Forum ISJ Arad
http://www.isjarad.ro/forum/

DEPUNDERE DOSARE PRETRANSFER
http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=266&t=30572
Pagina 1 din 1

Autor:  POPESCU ADRIANA [ Mar Mar 22, 2016 3:29 pm ]
Subiectul mesajului:  DEPUNDERE DOSARE PRETRANSFER

DOSARELE cadrelor didactice titulare care solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris, respectiv pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=176&t=30065 se înregistrează:
• la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, biroul nr.7, pentru evaluare, în perioada: 25-30 martie 2016.
• la sediul unităţilor de învăţământ la care cadrele didactice solicită pretransfer prin schimb de posturi/catedre în baza consimţământului scris, la unităţile de învăţământ care au publicat posturi didactice/catedre vacante pentru obţinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer, precum şi la unităţile de învăţământ la care sunt titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer pentru obţinerea acordului de principiu pentru pretransfer; (ATENŢIE!!! dosarul conţine documentele conform cererii (CERERE_PRE_ISJ_2016, CERERE_PRE_SCH_2016 respectiv CERERE_PRE_DIR_2016), în vederea obţinerii acordului/acordului de principiu pentru transfer consimţit, în perioada: 05-08 aprilie 2015.

PROGRAMUL înregistrării dosarelor la sediul ISJ Arad:
- Vineri, 25.03.2016, între orele 10.00-14.00;
- Luni, 28.03.2016, între orele 10.00-14.00;
- Marţi, 29.03.2016, între orele 09.00-14.00;
- Miercuri, 30.02.2016, între orele 09.00-14.00;


Veţi solicita unităţilor de învăţământ la care sunteţi titular/detaşat documnetaţia necesă întocmirii dosarelor.
ATENTIE Dosarul va contine copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).
Documentele vor fi depuse în dosar de plastic, cu copertă transparentă, în următoarea ordine:
1. Coperta dosar
2. Cerere tip (CERERE_PRE_ISJ_2016 sau CERERE_PRE_SCH_2016)
3. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă), autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
4. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care să rezulte domiciliul.
5. Adeverinţa eliberată de unitatea la care sunt titular din care să rezulte situaţia postului didactic/catedrei de la care mă transfer/pretransfer (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ, regimul de mediu).
6. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricolă).
7. Copii, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), de pe certificatele de grade didactice şi de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
8. Aprecierea/aprecierile sintetică a conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte calificativul acordat de consiliul de administraţie pentru anul şcolar 2013/2014 şi 2014/2015 (conform fişei de evaluare) şi calificativul parţial pentru anul şcolar 2015-2016 (dacă este cazul).
9. Fişa/fişele de evaluare a activităţii metodice şi ştiinţifice la nivel de şcoală, judeţ, naţional, însoţite de documentele justificative.http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=176&t=29932
10. Copie de pe programele şcolare elaborate şi aprobate, coperţile manualelor şcolare, ghidurilor şi cărţilor, studii şi articole publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverinţelor/certificatelor/diplomelor obţinute, ca urmare a participării în cadrul programelor de reformă şi/sau de formare, autentificate de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
11. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul propriu general de evidenţă a salariaţilor, autentificată de conducerea unităţii de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă).
12. Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă)/detaşat(ă), din care să rezulte vechimea la catedră.
13. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care funcţionez ca titular(ă).
14. Documente justificative privind îndeplinirea criteriilor specifice, dacă este cazul.
15. Documente în vederea aplicării criteriilor social-umanitare.
16. Avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul.
17. Pentru cadrele didactice titulare din alte judeţe, adeverinţa eliberată de inspectoratul şcolar al judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia este titular, din care să rezulte că cererea de pretransfer a solicitantului în alt judeţ a fost luată în evidenţă.
18. Adeverinţă nota concurs (ADEVERINTA_NOTA_CONCURS) însoţită de copii vizate şi ştampilate de către director după site-ul Titularizare din care rezultă nota şi anul concursului de titulatrizare.
19. Cerere pentru susţinerea probelor practice/orale pentru candidaţii care solicită un post care necesită aceste probe (cerere_proba_practica-orala_pretransfer)


Comisia județeană de mobilitate

Fişiere ataşate:
ANUNT_DOSARE_SED_PUBLICA_PRE_2016.doc [80.5 KiB]
Descărcat de 462 ori
cerere_proba_practica-orala_pretransfer.doc [29 KiB]
Descărcat de 360 ori
ADEVERINTA_NOTA_CONCURS_PT_PRETRANSFER_RURAL-URBAN_2016.doc [63.5 KiB]
Descărcat de 663 ori
ADEVERINTA_PRE_STATUT_POST_2016.doc [47 KiB]
Descărcat de 451 ori
COPERTA DOSAR PRETRANSFER.doc [28.5 KiB]
Descărcat de 404 ori

Pagina 1 din 1 Ora este UTC+03:00 Europe/Bucharest
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
https://www.phpbb.com/